Radosť z generálne opravených zvonov

Členovia evanjelického a. v. cirkevného zboru v Piešťanoch si v 9. nedeľu po Sv. Trojici − 5. augusta 2012 − na slávnostných službách Božích pripomenuli 107. výročie posvätenia chrámu Božieho. Zároveň sa konala posviacka generálne opravených zvonov.

Na piešťanskom kostole sa opäť rozozvučali tri zvony, ktoré boli po desiatkach rokov nanovo ukotvené vo zvonovej konštrukcii a odborne ošetrené. Ich elektromechanický pohon bol vymenený za moderný elektromagnetický. Bola to investícia vrátane hodinového gongu za 10 700 €. Túto sumu je však potrebné ešte splatiť.
Prítomní boli cirkevníci z Piešťan, okolitých diaspor, ale i veľa kúpeľných hostí. Zborový dozorca MUDr. Pavol Masaryk, CSc., privítal vzácnych hostí: bývalého brata seniora Miroslava Jägra s manželkou, brata farára Dušana Hanu s manželkou a recitátora-herca Juraja Sarvaša.
Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat farár Jäger, ktorý takmer 10 rokov administroval piešťanský cirkevný zbor. V kázni na základe biblického textu L 18, 1 – 8 nas vyzval, aby sme neochabovali vo viere i napriek znižujúcemu sa počtu evanjelikov za posledných 10 rokov aj v samotných Piešťanoch.
K slávnostnému rázu služieb Božích prispeli aj členovia domáceho spevokolu, keď pod taktovkou brata Ing. Ľ. Michalku trojhlasne zaspievali skladbu „Vznášaj sa k Bohu nad modrú oblohu“ a členovia SEM-u s piesňou „Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony“. Brat Juraj Sarvaš precítene predniesol báseň „Zvony“ od Martina Rázusa za hlaholu všetkých našich vynovených troch zvonov.
Zborový farár B. Dolinský pripomenul históriu zadováženia a opravy zvonov, ktoré už od r. 1905 živých zvolávajú do domu Hospodinovho a mŕtvych odprevádzajú na ceste do večnosti. Ďakoval Bohu, že z Jeho milosti a pričinením cirkevníkov sme mohli toto nanajvýš potrebné dielo vykonať, keďže mechanizmus ukotvenia zvonov bol už v havarijnom stave.
Povedal, že všetky tri naše zvony pochádzajú z prvej tretiny 20. storočia. V roku 1905 pri posviacke kostola si piešťanskí evanjelici zadovážili od vojska 1500 kg kanónových úlomkov, ktoré firma „Bratia Fischerovci“ z Trnavy použila na ich vyhotovenie. Počas 1. svetovej vojny najväčší a najmenší zvon boli zrekvirované; nové boli zadovážené až v roku 1933.
Zvony spolu vážia 700 kg. Na každom z nich je uliaty biblický citát. Na najväčšom je biblický text z Listu Židom 4, 7: „Dnes uslyšite-li hlas Jeho, nezatvrzujte srdcí svých!“
Okrem biblických textov sú na všetkých troch zvonoch rôzne zaujímavé myšlienkové a výtvarné prvky, napríklad na najväčšom je plastický kríž s Ukrižovaným, na stredne veľkom je otvorená kniha s textom „Evanjelium Ježiša Krista Syna Božieho“ a na najmenšom je nápis „Ku sláve Božej dala uliať Piešťanská ev. a. v. filiálna cirkev“.

Kiež by mnohí aj dnes započuli hlas Boží, ktorý máme vo zvonoch. Nech ony nás aj naďalej zhromažďujú k oslave Hospodinovej a k potešeniu Božieho ľudu.

Branislav Dolinský, zbor. farár, Matej Tóth, zbor. kronikár | 14.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart