Seniorálna pastorálna konferencie Turčianskeho seniorátu

Dňa 13. mája prijal Cirkevný zbor Žilina ordinovaných Turčianskeho seniorátu, ktorí sa zišli na ďalšej zo svojich pravidelných Seniorálnych pastorálnych konferencií (SPK).

Obsahovú náplň tvorila prednáška emeritného seniora Miloslava Blahu o histórii žilinského cirkevného zboru a jeho spätosti s osobnosťou farára a biskupa Fedora Ruppeldta.
Centrálnu časť SPK tvorili dve prednášky, ktoré osobne podal švédsky ev. farár Curt Westman za prekladu riaditeľa Slovenského evanjelizačného strediska pre masmédiá Slavomíra Slávika.
V živo, evanjelizačne podaných prednáškach na tému "Moja identita" a "Kto hovoríš, že som?" podal Westman svedectvo svojej viery. Nosnými myšlienkami boli: "Pokoj Ježiša Krista má vládnuť v našich srdciach", "Vzkriesený Kristus má byť našou identitou", "Boh si dokáže použiť k misii aj našu nedokonalosť", "Je rozdiel medzi hriešnosťou a ľudskosťou", "Boh sa má stať cieľom, nie prostriedkom na dosahovanie našich osobných zámerov", "Pravda bolí, ale oslobodzuje", "Boh je láska, je dobrý a dáva novú cestu".
Vzácny hosť v diskusii ochotne odpovedal na otázky prítomných, ktorí si so záujmom vypočuli jeho slová, plné viery i životnej skúsenosti.

Foto: Peter Fabok

Peter Fabok | 30.5.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart