Seniorálne SEŽ a inštalácia konseniora v Modre

Ev. a. v. kostol v Modre sa v nedeľu 17. 5. 2009 stal miestom stretnutia Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) Bratislavskáho seniorátu (BAS), na ktorom sa konala i slávnostná inštalácia nového konseniora BAS Mariána Čopa.

Početné zhromaždenie žien, ako aj niekoľkých mužov na úvod oslovil domáci brat farár Marián Čop, ktorý zvlášť privítal brata seniora BAS Borisa Mišinu, predsedníčku SEŽ Danielu Horínkovú, seniorálnu koordinátorku SEŽ Danica Kšiňanovú, ako aj pozvané prednášateľky.

Podujatie pokračovalo službami Božími, na ktorých brat senior Mišina poslúžil kázňou slova Božieho k téme 5. nedele po Veľkej noci Rogate – Proste. Na príklade ženy Kanaánky (Mt 15, 22 - 28) poukázal na potrebu byť múdrymi rodičmi, ako aj súrodencami, manželmi, priateľmi či predstavenými cirkvi, ktorí dokážu vidieť človeka s jeho kladmi aj nedostatkami - takého, aký je, i keď je pravda niekedy ťažká a bolestivá. Rovnako ako žena Kanaánka, ktorá išla za Ježišom a prosila Ho o pomoc pre svoju dcéru, aj my sa modlime, prosme jeden za druhého. Nečakajme hneď splnenie svojich prosieb, ale ako kanaánska žena buďme v modlitbe vytrvalí, buďme trpezliví, pokorme sa pred Pánom Ježišom. „Nech je v našich srdciach túžba po pravde, viera a pokora,“ zdôraznil braz senior na záver kázne.

Potom sa brat senior prihovoril bratovi farárov i Mariánovi Čopovi, ktorý bol 28. marca 2009 seniorálnym konventom zvolený za konseniora BAS, a slávnostne ho uviedol do tejto funkcie. Do programu služieb Božích prispel domáci spevokol. Po skončení služieb Božích privítal prítomných novozvolený modranský dozorca Peter Juran, ktorý zablahoželal bratovi konseniorovi a potom poinformoval prítomných o histórii aj súčasnosti CZ Modra.

Stretnutie žien BAS viedla sestra koordinátorka Danica Kšiňanová. Uviedla tému stretnutia, ktoré venovali úlohe žien v cirkvi a v spoločnosti, privítala prednášateľky aj spevokol z CZ v Bratislave-Petržalke, ktorý na úvod zaspieval dve piesne. Sestra Zuzana Antalová, manželka emeritného biskupa ThDr. Jána Antala, sa podelila so svojimi spomienkami na ženy – farárky aj na ženy – manželky farárov, ktoré na ňu zapôsobili počas jej detstva v Nadlaku; ako aj s vlastnými skúsenosťami, ktoré mala ako mladá žena farára vo Vlčanoch či neskôr v Betliari, keď bol jej manžel nespravodlivo prenasledovaný a väznený (píše o tom v knihe Z druhej strany mreží). Zdôraznila, že evanjelickí farári mali v dobe prenasledovania zvlášť ťažké postavenie, lebo museli myslieť i na svoju rodinu, na to, čo s ňou bude. Spomínala, ako za ňou ľudia často prichádzali ako za farárkou, keď potrebovali poradiť alebo pomôcť, a ona im vždy vďačne vyšla v ústrety.

Sestra Denisa Čopová, manželka modranského brata farára, zdôraznila, že úlohy manželky, matky a sestry v cirkevnom zbore sú nerozlučne spojené. Hovorila o poslaní ženy – manželky farára, ako i zamestnanej matky troch detí a podčiarkla význam žien pracujúcich v rôznych oblastiach a ich nezastupiteľnú úlohu najmä pri výchove detí, ktoré dostali od Boha. Žena ako tvorkyňa tepla domova má toho na pleciach veľa, ale s Božou pomocou sa dá nájsť čas aj na prácu v cirkevnom zbore, povedala. Zaspomínala si na ich pôsobenie v CZ Kalinovo (Novohrad) , kde ako manželka farára organizovala každomesačné stretnutia žien, pracovala s deťmi, mládežou aj v oblasti starostlivosti o starších členov zboru, a hovorila i o ich súčasnom pôsobení v Modre. „Sme tu len krátko - nepremárnime tento život!“ povedala na záver a vyzvala na pomoc iným ľuďom, lebo len tak sa naša spoločnosť zmení k lepšiemu.

Brat konsenior potom zaspieval a zahral na gitare s klavírnym sprievodom svojej manželky pieseň, ktorú zložil na slová básne Cirkev od Ladislava Fričovského. Predsedníčka SEŽ na záver zhrnula tému a doplnila, že aj v Biblii je veľa kladných ženských postáv, ktoré nám môžu slúžiť ako vzor. Upozornila však, že i ženy v Biblii majú aj chyby, a tak to má byť, lebo nikto nie je dokonalý. Na záver zdôraznila zodpovednosť žien v rodine, cirkvi aj v spoločnosti, k čomu nám dá silu Pán Ježiš Kristus.

Stretnutie SEŽ ukončila sestra Kšiňanová, ktorá ženy nabádala k pravidelnému čítaniu Biblie a k nachádzaniu sily v Božom slove, a spoločná pieseň zhromaždenia.

Edita Škodová | 22.5.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart