Seniorálne stretnutie žien BAS

Ženy z Bratislavského seniorátu sa zišli v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Horné Saliby 6. mája 2010. Prinášame podnetnú prednášku brata farára Štefana Kissa "Forma a kvalita nášho spolužitia".

Seniorálne stretnutie žien Bratislavského seniorátu na tému Ako žijeme - formy spolužitia a kvalita spolužitia otvorila sestra konseniorka Andrea Lukačovská kázňou slova Božieho na tému „láska“. „Každé ráno si dajme do programu lásku“ – zaznelo z kázne pre ženy, ktoré napriek veľmi zlému počasiu zaplnili kostol takmer do posledného miesta.

Prítomných privítala domáca sestra farárka Zuzana Slížiková a ďalerj sme dostali aj aj informáciu o histórii zboru, ktorý patrí k prvým evanjelickým zborom u nás. V čase rekatolizácie im kostol niekoľkokrát odobrali a farára Jána Šuhajdu vyhnali, až si napokom v roku 1790 postavili nový kostol. V budúcom roku oslávia 150. vyročie posviacky súčasného kostola. Majú asi 830 členov – základ tvoria evanjelici, ktorí sem prišli z Dolnej zeme – zo Slovenského Komlóša. Po príchode novej sestry farárky nastalo oživenie zborových aktivít.

Do programu prispel niekoľkými piesňami domáci spevokol a komorný zbor SALUS pod vedením dirigentky viery Jägrovej predniesol Žalmy v hudobnej úprave Víťazoslava Kubičku.

Za pozvanie do hornosalibského cirkevného zboru poďakovala sestra Daniela Kšiňanová, ktorá informovala o valnom zhromaždení žien v Klenovci, kde sa stretlo vyše 300 žien z celého Slovenska. Potom predstavila prednášajúceho – brata farára Štefana Kissa, tajomníka pre vzdelávanie a misiu na GBÚ. Na žiadosť čitateľov prikladáme jeho podnetnú prednášku.

Edita Škodová | 1.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart