Seniorálne stretnutie žien v Pukanci

V nedeľu 17. júna 2007 popoludní nastalo v cirkevnom zbore Pukanec skutočné „súženie“. Uskutočnilo sa tu totiž Seniorálne stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu (SEŽ DNS). Hlavná téma stretnutia znela: Evanjelické ženy v slovenskej literatúre. Prítomných privítal zborový dozorca Ing. Ján Rievaj a brat farár Mgr. Vladimír Kunovský. Prihovorila sa aj starostka obce Pukanec Jana Bahnová. Históriu cirkevného zboru priblížil brat poddozorca Ján Brnák a napokon, keďže stretnutie sa konalo v ZŠ, prácu a činnosť školy predstavil jej riaditeľ Mgr. Dušan Bahna.

Ďalej už stretnutie prebiehalo pod taktovkou sestry Zuzany Moncoľovej, farárky z Hontianskej Vrbice, novej koordinátorky pre SEŽ DNS. Prednášku od historika Miloša Kovačku, ktorý sa osobne nemohol zúčastniť, predniesla sestra Zuzana Antalová. Prednáška bola zameraná na niekoľko významných ženských postáv slovenskej literatúry, napr. na postavu Eleny Maróthy-Šoltésovej, ktorá patrila medzi 20 elitných európskych spisovateľov, alebo Ľudmily Podjavorinskej, ktorá vraj vynikala pokorou. Účastníci stretnutia sa mohli započúvať do nádhernej básne o Márii Magdaléne a do niekoľkých piesní v podaní spevokolu z CZ Kalná nad Hronom.

Napokon všetci mali ešte možnosť osobne sa zoznámiť s pukanským ev. chrámom Božím. Čas, ktorý sme spoločne pri tomto stretnutí strávili nebol dlhý, ale predsa Pánom Bohom požehnaný. Domov sme sa rozišli povzbudení, že oných „eliášovských 7 000“ skutočne existuje a úlohou každého z nás je šíriť Božie slovo a evanjelium vo svojom okolí podľa darov, ktoré sme od Pána Boha dostali.

Vladimír Kunovský, ev. a. v. farár, Pukanec | 29.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart