Seniorálny konvent Rimavského seniorátu

24. marca 2012 sa v Klenovci konal seniorálny konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, v rámci ktorých sa uskutočnilo uvedenie erbu Rimavského seniorátu. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

Úvodnou liturgiou poslúžili Ondrej Majling – farár z Hrachova, Štefan Gabčan – farár z Drienčan, a Višňa Zlochová – seniorálna kaplánka. Konventuálov piesňami pozdravili miestni mládežníci a domáci spevokol.

Brat generálny biskup povzbudil všetkých prítomných, že aj napriek tomu, že cítime postupnú sekularizáciu spoločnosti a odliv veriacich ľudí, stále nám znejú slová učeníka Petra adresované Pánovi Ježišovi: „Kam by sme šli? Veď Ty máš slová večného života.“

Erb Rimavského seniorátu je v poradí druhým seniorátom ECAV (po Považskom senioráte), ktorý má spracovaný svoj vlastný erb. Heraldik prof. Leon Sokolovský vo svojom referáte v krátkosti priblížil históriu seniorátu a vzácnu pečať z roku 1642, z ktorej sa vychádzalo pri vytváraní erbu. Samotný erb slovom Božím a modlitbou uviedol generálny biskup Miloš Klátik.

V záverečnej liturgii poslúžili senior Dušan German, konseniorka Iveta Korenková a Áronovské požehnanie mal generálny biskup Miloš Klátik.

Po službách Božích sa konalo samotné rokovanie seniorálneho konventu, kde sa hodnotila práca na poli Rimavského senioráte v predchádzajúcom roku. Seniorálny konvent sa skončil spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný.

Martin Riecky, zborový farár, Kokava n/R | 28.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart