Skalica opäť s duchovným pastierom

V sobotu 13.októbra 2007 sa v miestnom evanjelickom kostole konala slávnosť inštalácie Mg. Petra Švehlu za zborového farára v cirkevnom zbore v Skalici a v jej fílii Vrádište.

Po vystúpení skalického spevokolu Slnečnice sa prítomným prihovoril zborový dozorca Ing. Dušan Lašák. Podotkol, že je to vzácna chvíľa, keď je v zbore po dvanástich rokoch opäť inštalovaný duchovný pastier. Zdôraznil, že toto je pre brata Švehlu významný deň, lebo je inštalovaný do svojho prvého cirkevného zboru.

Slávnostný akt inštalácie vykonal senior Myjavského seniorátu Mgr. Juraj Šefčík. V inštalačnom príhovore na základe textu Ž 143, 1a – 10 si spomenul na časy, keď administroval skalický CZ. Pripomenul, že inštaláciou nového zborového farára sa začína nová etapa fungovania CZ. Zbor je ako jeden kamienok v mozaike. Ak má kamienok nejaký nedostatok, je poškodená celá mozaika. Zdôraznil, že z prečítaných slov Žalmu 143 vanie túžba po Božom podopretí a Božej sile. Pripomenul, že skalický CZ bol vždy svieca položená na svietniku, aby posvietil nielen domácim, ale aj vzdialenejším veriacim. Sme tu preto, aby sme hľadali styčné body, na ktorých môžeme stavať Božie kráľovstvo. Poprial hojnosť Božieho požehnania pre službu Petra Švehlu v každej oblasti, kde treba vydať svedectvo, že sme reprezentantmi evanjelickej cirkvi. Odovzdal mu chrámový kľúč, svätú Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú Agendu a kamžu.

Kázňou slova Božieho na základe textu Mt 18, 19 – 20 poslúžil prítomným reverend David A. Schick z USA. S Petrom Švehlom sa stretli na Evanjelickom lýceu v Bratislave, kde brat Švehla pôsobil po ukončení štúdia na EBF UK a vysviacke za kaplána. D. A. Schick zdôraznil, že je dôležité, aby sme sa pýtali, čo prinesie požehnanie pre CZ, akými darmi môže nový farár zboru poslúžiť. Ježišove slová nás upriamujú na Božiu moc a prítomnosť. Každé spoločenstvo kresťanov má určitú silu bez ohľadu na to, aké veľké je dané spoločenstvo. Pripomenul, že náš svet ide za tým, čoho je veľký počet. Sme pokúšaní, že toto myslenie zo sveta vnesieme do cirkvi, ale Ježiš Kristus hovorí, že kde sa dvaja alebo traja zídu v Jeho mene, tam bude medzi nimi. Boh je so svojou cirkvou, aby ju viedol a posilňoval. Ak chceme vidieť, že Božia cirkev prekvitá, každý musí využiť svoje talenty, ktoré dostal na Božiu chválu a slávu. Cirkev sú všetci Boží ľudia, ktorí slúžia spoločne, slúžia i svojimi darmi a budujú spoločenstvo. Vyslovil prosbu, aby Trojjediný Pán Boh požehnal kresťanské spoločenstvo v Skalici.

Primátor mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec zdôraznil, že pevne verí, že vzťahy medzi mestom a evanjelickou cirkvou budú naďalej srdečné a budú vďaka nim budovať svoje mesto. Dodal, že si váži podporu evanjelickej cirkvi voči mestu Skalica. Vyslovil prianie, aby nutná generálna oprava kostola bola do roka a do dňa splnenou skutočnosťou.

Emeritný biskup ZD Mgr. Ivan Osuský pripomenul, že inštalácia farára patrí k historickej tradícii cirkvi. Skalický cirkevný zbor po 12-tich rokoch hľadania duchovného pastiera potvrdil, že je spätý s novým zborovým farárom, ktorý prichádza, aby slúžil darmi, ktoré prijal. Treba si uvedomiť závažnosť a potrebu služby duchovného pastiera. Kňaz by sa mal tešiť s radujúcimi a potešovať smútiacich. Poprial bratovi Švehlovi, aby mu Pán Boh pomáhal zodpovedne pristupovať k službe, a zároveň si spomenul na svoje 30-ročné pôsobenie v skalickom CZ, ako aj na tých, ktorí v chráme slúžili.

Mgr. Branislav Kolény, niekdajší skalický farár, si spomenul na svoje študentské časy, ktoré boli poznačené silným ateizmom. Podotkol, že nie je rozhodujúce, či o našej budúcnosti bude rozhodovať strana alebo vláda, ale je rozhodujúce, že Pán Ježiš zasľúbil, že cirkev ani brány záhrobia nepremôžu. Vyzval ostatných, aby sa varovali „turistickej zbožnosti a stanového kresťanstva, ktoré je možné ľahko rozbaliť, ale aj zbaliť“.

Dozorca CZ Žilina Ing. Ján Beňuch pozdravil Petra Švehlu v mene CZ, do ktorého bol krstom vštepený, v ktorom vyrastal a konfirmáciou potvrdil svoju vieru. Petrovi Švehlovi poďakoval za všetko, čo spravil pre žilinský CZ. Poprial mu, aby Pán požehnal jeho vchádzanie i vychádzanie v skalickom CZ.

Inštalovaný zborový farár Peter Švehla podotkol, že je rád, že Skaličania kladú dôraz na svoju históriu. To, čo nás spája s minulosťou a budúcnosťou, ktorú nepoznáme, je vernosť Pánu Bohu. Zdôraznil, že chce nadviazať na prácu svojich predchodcov, ktorí chceli niečo dobré zanechať a zasiať. Poďakoval cirkevníkom zo Skalice za dôveru, ktorú mu preukázali vo voľbách, a rodine poďakoval za výchovu a podporu. Spomenul si aj na farárov v Žiline i Tisovci, ktorí ho duchovne viedli.

Na slávnostných službách Božích vystúpil aj spevokol z CZ Žilina, v ktorom Peter Švehla dlhé roky aktívne pôsobil.

Daniel Baláž, Žilina | 22.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart