Slávnosť inštalácie v CZ Trenčianske Stankovce

Nedeľa 27. januára 2008 bola pre CZ ECAV Trenčianske Stankovce vzácnou a radostnou príležitosťou prežiť v kruhu bratov a sestier vo viere slávnosť inštalácie novej zborovej farárky Mgr. Jarmily Petrulovej.

Sestra zborová farárka je prvou ženou v histórii cirkevného zboru, ktorá nastúpila do úlohy duchovného pastiera cirkevného zboru. Stalo sa tak po 16 rokoch pôsobenia predchádzajúceho zborového farára Mgr. Jána Baláža. Slávnosť inštalácie vykonala sestra seniorka Považského seniorátu ECAV Mgr. Eva Juríková, ktorá v inštalačnom príhovore pripomenula vzácnu možnosť byť pre zverených ľudí poslom Božieho slova, radostnej zvesti o Ježišovi Kristovi s túžbou povzbudzovať vieru, formovať medziľudské vzťahy.
Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda, ktorého návšteva v cirkevnom zbore bola pre ľudí povzbudením v nasledovaní Krista, zotrvávaní v evanjelickom učení, v láske k Bohu a ľuďom. Prítomnosť brata biskupa umocnila slávnosť zboru.
Slávnostné služby Božie obohatil aj spev staroslovienskeho Otčenáša v podaní spojených spevokolov domáceho cirkevného zboru a spevokolu z Bratislavy-Dúbravky, predchádzajúceho pôsobiska sestry farárky. Sestru farárku za rodákov pozdravili Mgr. Ondrej Prostredník, dekan EBF UK, sestra farárka Mgr. Zuzana Peťkovská a a brat farár Mgr. Ján Jančo. Za spolužiakov sa jej prihovorila sestra farárka Mgr. Janka Horňáková.
Na slávnosti sa zúčastnili aj všetci starostovia obcí, v ktorých má cirkevný zbor ECAV Trenčianske Stankovce svoju pôsobnosť: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Selec, Krivosúd-Bodovka, Veľké Bierovce a Opatovce. Za rodnú obec sa zúčastnila pani starostka Bc. Mária Hládeková, ktorá predniesla i pozdrav, rovnako ako aj p.starostka Ing. Eva Beňovičová za obec Tremčianske Stankovce.
Milé a dojímavé slová zazneli aj z úst brata poddozorcu Ing. Stanislava Páťala z Bratislavy-Dúbravky. Na slávnosti bolo prítomných 13 ordinovaných kňazov z 4 seniorátov, domáci brat teológ Jozef Pacek, ako aj policajníai vojenskí duchovní.
Poďakovanie patrí všetkým sestrám a bratom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zabezpečeniu slávnosti. Inštalovanej sestre farárke prajeme veľa sily, trpezlivosti a radosti v službe zvestovania medzi nami. Jej počínanie nech korunuje Božie požehnanie.

-mp- | 5.2.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart