Slávnosť inštalácie v Nových Sadoch

V sobotu pred 6. nedeľou po Sv. Trojici, 30. 7. 2011, v CZ ECAV Nové Sady na slávnostných službách Božích senior DNS Ivan Eľko inštaloval Janu Bartovú za zborovú farárku. V rámci služieb Božích boli posvätené sviatostné nádoby k Večeri Pánovej – kalich a cibórium.

Na tejto slávnosti sa zúčastnili predstavitelia cirkevného i verejného života nielen z Nových Sadov, ale aj z bližšieho či vzdialenejšieho okolia. Liturgiou poslúžili aj rodáci z obce – brat farár Mgr. Pavel Tomka, v súčasnosti pôsobiaci v Krpeľanoch, sestra farárka Renáta Madzinová, rod. Skovajsová, z Bánoviec nad Bebravou a sestra farárka Eva Germanová, rod. Mažárová, z Bratislavy-Prievozu. Kázňou slova Božieho poslúžil brat farár Mgr. Jaroslav Petro z Cirkevného zboru ECAV Obišovce, ktorý zdôraznil myšlienku z Lukáša 17, 7 – 10, že všetci sme z Božieho pohľadu neužitoční služobníci – konáme len to, čo sme povinní vykonať.

Po zvesti slova Božieho vystúpil domáci spevokol pod vedením brata kantora Juraja Štefánika a inštalovanú sestru zborovú farárku pozdravil aj spevokol Zvon z Trenčína, kde pôsobila ako kaplánka dva roky pred príchodom do Nových Sadov. Na slávnostnej inštalácii sa zúčastnili viacerí hostia, ktorí inštalovanú sestru farárku pozdravili a zablahoželali jej. Oni i členovia cirkevného zboru prosia o Božie požehnanie pre pôsobenie novej sestry farárky v službe na Pánovej vinici!

Eva Mažárová st. | 4.8.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart