Slávnosť posvätenia chrámu Božieho v Krnči

Pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu sa v 14. nedeľu po Svätej Trojici stretli bratia a sestry z CZ ECAV Nitrianska Streda v Ev. chráme Božom v Krnči, ktorý slávi už 42. výročie. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

Brat dištriktuálny biskup v kázni vyzdvihol duchovné bohatstvo kresťana, služby Božie ako nevyhnutnosť života a význam spoločenstva veriacich v chráme. Cirkevníci vo fílii Krnča majú už aj piaty element chrámu − novú krstiteľnicu, ktorú posvätila vznešená sestra seniorka Považského seniorátu Eva Juríková. Zdôraznila, že práve pri Krste svätom sa začína život s Bohom. Zároveň vyslovila želanie, aby bolo pokrstených čo najviac detí a mohla sa tak neustále rozrastať Božia rodina. V rámci slávnostných služieb Božích liturgovali sestra farárka Eva Kahanová Bašková a domáci brat farár Martin Bobák. Spevom piesní chválili Boha spevokol z Krnče i Nitrianskej Stredy a spevokol mladých Dúha. S programom vystúpili deti z detskej besiedky, ktoré slovami básne vyjadrili, že chcú byť chrámom živého Hospodina.

Prosme teda Pána Boha, aby ochraňoval chrámy, aby mohli stáť ako svedkovia Jeho slávy a dobroty.

Radka Teleková, Krnča | 17.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart