Slávnosť v Dačovom Lome

V CZ ECAV Dačov Lom sa 19. júna 2011 na slávnosť Svätej Trojice konali slávnostné služby Božie, na ktorých bol kazateľom slova Božieho brat biskup ZD Milan Krivda. Liturgovala sestra farárka Martina Krivdová.

Na úvod prítomných privítal dozorca cirkevného zboru brat Ján Brláš. Na slávnosti sa zúčastnil aj zástupca regionálneho výboru MS p. Ján Brloš, starosta obce Príbelce Ing. Pavel Kollár, zástupca starostu obce Dačov Lom p. Štefan Škraban a riaditeľ l. družstevnej, a. s., Dačov Lom p. Ján Mikula.

Na slávnosti bolo posvätené dielo, ktoré sme urobili pri oprave cirkevných objektov, a to: 1. strecha na fare a spoločenskej miestnosti, 2. chodníky okolo chrámu Božieho, 3. sociálne zariadenia na fare a pri fare.

Ďalej boli uvedené do požehnaného používania publikácie, ktoré vydal cirkevný zbor, a to: l. Dačov Lom – Cirkevný zbor - jeho dejiny až po súčasnosť,
2. Dačov Lom v piesni s podtitulom: Kolo Dačolômu široké hory... s prílohou Naspievané ľudové piesne na DVD nosiči,
3. Volajú nás Lamanci s podtitulom Zovujeme sa Lomäni, s prílohou DVD Ukážky ľudových krojov a výšiviek z Dačovho Lomu,
4. Príbelské nárečie, ktoré zostavil Juraj Macko.

Na slávnosti boli uvedení do funkcie kurátori a kostolníci pri CZ ECAV Dačov Lom. Po slávnosti bola spoločná prehliadka Múzea Cirkevného zboru ECAV Dačov Lom.

Prežili sme požehnaný deň, v ktorom sme vrúcne oslavovali Pána Boha za všetko, čo z milosti svojej nám pomohol urobiť pri cirkevnom zbore a čo nám ako prejav svojej lásky ponúka v živote ako nádej pre budúcnosť.

Juraj Macko, zborový farár | 30.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart