Slávnosť v Kráľovciach-Krnišove

Veriaci v Kráľovciach-Krnišove si 25. 10. 2009 pripomenuli 100. výročie posvätenie chrámu Božieho. Na slávnosti privítali svojho rodáka, brata biskupa Mgr. Milana Krivdu, a odhalili pamätnú tabuľu farárom pôsobiacim v bývalých CZ Kráľovce a Krnišov.

Vzácnych hostí pozdravil a privítal domáci zborový dozorca Ing. Balko. Posviacajúcu reč a odhalenie tabule vykonal brat senior Mgr. Dubek. Pripomenul, aby sme nezabúdali na nikoho, kto slovo Božie čistotne zvestuje, a podľa toho aj žili. Liturgovala sestra tajomníčka VMV ZD Mgr. Krivdová a domáci brat administrátor Mgr. Šimko.

Od roku 1964 tvoria Kráľovce a Krnišov jednu obec a spolu so Sitnianskou Lehôtkou i jeden cirkevný zbor. Zbor, ktorý má teraz 88 členov, sa veľmi potešil návšteve rodáka, brata dôstojného biskupa Mgr. Milana Krivdu s rodinou, ktorý sa zvesťou slova Božieho prihovoril veriacemu ľudu. Za základ kázne si vybral slová zo Zj 21, 3 – 4. Povzbudil domácich, i keď ich je málo, že Pán Boh sa k nim predsa priznáva a požehnáva ich. Je mnoho domov, ale dom Boží je tým domom, kde ľudia nachádzajú útechu, pomoc, posilu, kde prijímajú požehnanie – ako ich predkom bol chrám druhým domovom, tak aj oni majú prichádzať do chrámu a hľadať silu v Božej blízkosti, hoci – ako zdôraznil brat biskup – Pán je prítomný na každom mieste. Keď im v požiari pred sto rokmi zhoreli príbytky v obidvoch dedinách, zhorel do tla i kostol, nová fara aj škola a zvony sa roztopili, za päť mesiacov vtedy verní predkovia okrem svojich príbytkov postavili aj chrám Boží. Vtedajší brat farár Žoltický na následky popálenia pri záchrane matriky z horiacej fary a námahy pri stavbe nového chrámu Božieho v decembri roku 1909 zomrel.

Zhromaždenie pozdravil básňou Janko Petráš. Brat administrátor prečítal históriu cirkevného zboru a spomenul posledných troch pôsobiacich kňazov, po ktorých boli prítomný ich potomkovia: po bratovi farárovi Križanovi dcéra so synom, po bratovi farárovi Ondrejkovi dcéra s manželom a po bratovi farárovi Gáborovi manželka s dcérou a jej rodinou.

Po duchovnom posilnení a prijatí požehnania vzácni hostia, bratia dozorcovia zo susedných CZ Prenčov, Devičie a Žibritov, ako i domáce presbyterstvo stretli sa pri slávnostnom obede a spomienkach na spoločné prežité chvíle.
Samému Bohu česť a chvála na večné časy.

M. B. | 6.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart