Slávnosť v Martine-Záturčí

215. výročie postavenia a vysvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Martine-Záturčí si veriaci pripomenuli 28. septembra 2008. Zároveň bol ich chrám slávnostne posvätený po generálnej oprave, ktorú vykonali vďaka obetavosti sestry farárky Margity Dieovej a cirkevníkov zo Záturčia a z Priekopy.

Slávnostnú posviacku vykonal senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila, ktorý poslúžil aj kázňou slova Božieho, v ktorej vyzval veriacich k horlivejšiemu navštevovaniu chrámu Božieho a k životu v duchu Božích prikázaní. Zhromaždeniu sa prihovoril aj bývalý senior Turčianskeho seniorátu Miloslav Blaho a bývalí duchovní v tomto cirkevnom zbore – sestra farárka v. v. Zuzana Štanclová, sestra farárka Zlatica Adameová (Pribylina) a brat farár v. v. Pavol Miškovic. Na liturgii sa zúčastnila aj študentka teológie z priekopskej filiálky Petra Janíková. S históriou chrámu Božieho prítomných oboznámila sestra dozorkyňa Želmíra Biela a na záver sa veriacim prihovorila domáca sestra farárka Margita Dieová.

V programe s básňou vystúpila Slavomíra-Očenášová-Štrbová, zaspieval detský spevokol pod vedením domácej sestry farárky a spevokol Priekopčanka z filiálky Priekopa.

Z histórie Ev a. v. chrámu Božieho v Záturčí

Základný kameň stavby chrámu bol položený v 2. nedeľu po Veľkej Noci, keď sa čítalo evanjelium o dobrom pastierovi. Preto aj základ chrámu bol položený na meno „Pána Ježiša Krista, toho najlepšieho pastiera ľudských duší“. Chrám stavali od jari do jesene roku 1793. Jeho posviacka bola v 15. nedeľu po Sv. Trojici. Chrám bol tolerančný: mal drevený strop, drevené chóry, drevenú kazateľnicu a drevený oltár. Bol von z dediny a bez veže. V blízkosti kostola stála drevená zvonica s dvoma zvonmi. Svoje poslanie plnil 147 rokov. Zub času však niektoré jeho časti tak porušil, že čoskoro by sa bol stal nepoužívateľným.
Spolu s generálnou opravou chrámu sa pristúpilo aj k prestavbe veže. Na vežu bol umiestnený kríž a do veže boli z drevenej zvonice premiestnené oba zvony – jeden veľký, jeden malý. Posviacka obnoveného chrámu a veže bola vykonaná v roku 1940 br. biskupom Vladimírom Pavlom Čobrdom. O tri roky na to, v 12. nedeľu po Trojici, sa konala milá spomienka na 150. výročie posvätenia chrámu, čo však bolo v čase 2. svetovej vojny, takže to nebola navonok veľká slávnosť. Ďalšia generálna oprava chrámu bola nutná po skončení 2. svetovej vojny, lebo nielen chrám, ale aj farská budova boli veľmi poškodené a dostrieľané. Farská budova preto bola zbúraná a na jej miesto postavili novú faru, ktorá stojí dodnes. Posviacka opraveného chrámu aj novej fary bola vykonaná v roku 1946. V roku 1969 bol postavený nový organ. Posvätil ho Juraj Lukáč, brat biskupský administrátor Východného dištriktu. Po čase sa opäť muselo pristúpiť k oprave interiéru aj exteriéru chrámu. Veža bola pokrytá medeným plechom a ostatná strecha farebným hliníkom. Za medené boli vymenené aj žľaby a zvody, boli zakúpené nové svietidlá, koberce aj ozvučovacia technika. Posviacka obnoveného chrámu vykonal br. biskup Východného dištriktu Dr. Július Filo na slávnosti inštalácie zborovej farárky v roku 1990.
Dvestoročnicu chrámu Božieho si pripomenuli za prítomnosti br. generálneho biskupa Pavla Uhorskaia v septembri roku 1993.
V jubilejnom roku 2000 pristúpili k reštaurovaniu oltára, napadnutého drevokazovým hmyzom, aj krstiteľnice, ktoré v tom istom roku posvätil opäť br. biskup Július Filo.
K poslednej generálnej oprave sa pristúpilo v roku 2007 z dôvodu vlhnutia obvodových múrov. Vykonala sa izolácia okolo celého chrámu, náter strechy a náter exteriéru. Zároveň bola vykonaná aj oprava zvonov. Vyčistili a upravili hrob brata farára Antona Končeka a jeho manželky Kataríny, rod. Bernátovej, ktorí odpočívajú v tesnej blízkosti chrámu. Toto všetko bolo vykonané ku 215. výročiu posvätenia chrámu z vďačnosti voči Pánu Boh za jeho milosť a dobrotu s prosbou, aby naďalej ochraňoval tento stánok predkami zbudovaný, aby slúžil v prvom rade Jemu samému na česť a slávu a potom aj nám ostatným na úžitok a spasenie.
S O L I D E O G L O R I A !

Edita Škodová | 10.10.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart