Slávnosti v Králi – Abovciach

23. september 2012 bol pre Novoklenovčanov z dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) zvlášť radostným dňom: na slávnostných službách Božích si pripomenuli 40. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Králi.

Základný kameň chrámu bol položený a posvätený seniorom Rimavského seniorátu Ondrejom Figulim v r. 1969 za pôsobenia zborového farára Vladimíra Gála. Kostol bol vysvätený a daný do užívania na oslavu Boha a zvelebovanie cirkvi Jeho svätej 17. 9. 1972 ThDr. Jánom Michalkom, generálnym biskupom ECAV na Slovensku za pôsobenia zborového farára Lóranta Štrompfa. Kostol bol postavený svojpomocne zo zbierok novoklenovských rodín za značnej finančnej pomoci Svetového luteránskeho zväzu a okolitých cirkevných zborov ECAV podľa projektu prof. J. Antala, CSc., z STU Bratislava. O vznik tohto diela sa výrazne zaslúžili cirkevní činovníci z fílie Kráľ – Abovce, ktorí v rozpätí rokov 1969 – 1972 boli v službe na vinici Pánovej. Je to už druhý chrám Boží, ktorý v svojej histórii Novoklenovčania postavili. Prvý kostol, ktorý postavili koncom 19. storočia v obci Nový Klenovec (Zakarpatská Ukrajina), stojí podnes a slúži veriacim gréckokatolíckej cirkvi.

Na začiatku slávnostných služieb Božích rodákov z rôznych kútov nášho regiónu, vzácnych hostí ale i domácich viery privítal Michal Hruška st., presbyter dcérocirkvi Kráľ − Abovce ECAV a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi. Prihovoril sa i zborový dozorca Cirkevného zboru ECAV Tornaľa Daniel Poprocký. Na službách Božích liturgovali Dezider Rusňák, farár CZ Gemer a administrátor CZ Tornaľa, a zborový kaplán Marcel Ištván. Slávnostným slova Božieho kazateľom bol Dušan German, senior Rimavského seniorátu, ktorý za základ kázne volil verše 2 – 3 a verš 11 z 84. žalmu. Vystúpil domáci ženský spevokol pod taktovkou sestry kantorky Zuzany Turisovej s piesňou „Vznášaj sa k Bohu“ a s „Piesňou k Božej chvále“. Nechýbali ani deti zo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Králi, pre ktoré program zostavil a na hodinách náboženstva pripravil brat kaplán Marcel Ištván.

Brat senior Dušan German pri tejto slávnostnej príležitosti vykonal i posviacku obnovenej časti chrámu Božieho v Králi. Opravy a rekonštrukcie kostola i jeho stavebného príslušenstva sa uskutočnili v r. 2010 – 2012 zväčša svojpomocne za účasti mnohých bratov a sestier z našej dcérocirkvi. Podrobnú správu o ich priebehu, o výške nákladov a zdrojoch financovania pripravil a predniesol presbyter Michal Hruška st.

Po skončení služieb Božích nás čakala ďalšia milá „povinnosť“ – odhalenie pamätnej tabule tým, ktorí priniesli svetlo poznania do života našich predkov v Novom Klenovci na Podkarpatskej Rusi. Na začiatku bol Ján Kubassy, učiteľ – levita, ktorý sa v počiatkoch budovania novej obce na Podkarpatskej Rusi ujal novoklenovských detí a učil ich základom gramotnosti. Pri tejto práci mu pomáhali, neskôr v druhej polovici 19. storočia i viedli vyučovanie detí aj niektorí zodpovední otcovia rodín. V r. 1880 uhorská vláda postavila v obci novú školu – bola to škola maďarská. Po vzniku Československej republiky v roku 1918existovala v obci Nový Klenovec štátna škola, ktorá sa stala pre deti skutočným stánkom vedomostí. Na pamätnej tabuli sú uvedené mená všetkých učiteľov, ktorí v tejto škole učili od r. 1919 do r. 1947, keď sa takmer všetci Novoklenovčania vrátili späť do vlasti otcov – na Slovensko. Autorom grafického návrhu tabule je Michal Hruška st. a je zhotovená za finančnej podpory Matice slovenskej. Pamätnú tabuľu odhalili brat senior Mgr. Dušan German a PhDr. Mária Kováčová, dcéra Tomáša Kováča, ktorý bol učiteľom a správcom školy v Novom Klenovci v r. 1928 – 1943 a v r. 1944 – 1947. Naši starí rodičia na neho spomínajú s úctou, pretože bol nielen ich učiteľom, ale i veľkým priateľom a „tútorom“ Novoklenovčanov v dobách neprajných.

Popoludnie tohto sviatočného dňa pokračovalo besedou a vzájomnými rozhovormi, spomínaním pamätníkov v Zborovom dome ECAV v Králi. Dcérocirkev Kráľ − Abovce ECAV i Miestny odbor Matice slovenskej v Králi ako organizátori ďakujú všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k naplneniu sviatočnej atmosféry tejto nedele.

Zuzana Hrušková, Kráľ | 10.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart