Slávnosti v Považskej Bystrici

V Považskej Bystrici sa druhú nedeľu po Sv. Trojici 17. 6. 2012 zišli veriaci k oslave Božej z viacerých dôvodov. Konala sa slávnosť konfirmácie, pripomenuli sme si aj Nedeľu diakonie a otvorili sme zrekonštruované priestory v suteréne kostola, ktoré budú slúžiť pre detskú besiedku, mládež a v budúcnosti ako diakonický stacionár na zborové aktivity.

Na úvod služieb Božích privítala poddozorkyňa CZ Ľubica Juríčková dôstojného brata Milana Krivdu, biskupa Západného dištriktu ECAV, ktorý nám poslúžil ako slávnostný kazateľ. Okrem brata biskupa prijal pozvanie aj biskupský kaplán Slovinskej evanjelickej cirkvi a vedúci diakonie Peter Andrejčák s rodinou.

Brat biskup v zvesti Božieho slova priblížil význam slova diakonia, vyzdvihol túto prepotrebnú a neodmysliteľnú súčasť cirkvi nielen v minulosti, ale predovšetkým v súčasnosti. Poukázal na dôležité postavenie diakonie ako služby lásky voči našim blížnym. Niektoré slová adresoval aj novým desiatim konfirmandom, ktorých ku konfirmácii počas dvoch rokov zodpovedne pripravovala sestra zborová katechétka Erika Sukovská. Konfirmoval ich administrátor CZ Peter Fabok. Slová uznania a vďaky všetkým ochotným spolupracovníkom, brigádnikom a sponzorom vyslovil domáci duchovný správca Ľubomír Marcina.

Po spoločnej spovedi a prijatí darov sviatosti Večere Pánovej, ktorej predchádzala posviacka novej kanvice na víno k Večeri Pánovej, zakúpenej v USA, a záverečnej liturgii sa všetci veriaci presunuli na vynovené nádvorie s krásnou parkovou úpravou. Tam bola symbolicky zasadená lipa – strom reformácie.

Po zaspievaní evanjelickej hymny Hrad prepevný sa početní veriaci rozišli posilnení Božím slovom a povzbudení do ďalšej práce na vinici Pánovej. Zadržaná zbierka poslúži na dostavbu kostola v Novej Dubnici. Prajeme si a prosíme, aby Pán Boh aj naďalej požehnával dielo našich rúk v praktickej službe lásky - diakonii, ale i v duchovnom raste a napredovaní veriacich v CZ Považská Bystrica, ako aj v celej našej drahej ECAV na Slovensku.

Foto: Marcel Breče, SED Košeca

Ľubica Juríčková, zborová poddozorkyňa | 18.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart