Slávnostná inštalácia biskupa VD

V sobotu 2. februára 2008 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Prešove konala slávnostná inštalácia Mgr. Slavomíra Sabola do úradu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Na inštalácii Mgr. Slavomíra Sabola sa zúčastnilo Predsedníctvo ECAV na Slovensku, predsedníctva dištriktov, predsedníctva seniorátov VD, emeritní biskupi, predstavitelia Cirkevného zboru ECAV v Prešove, zástupcovia iných cirkví zo Slovenska aj zo zahraničia, ako aj predstavitelia štátnej správy.

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik predniesol inštalačnú kázeň, v ktorej novému biskupovi zdôraznil potrebu zachovania vernosti Ježišovi Kristovi a našej drahej evanjelickej cirkvi. Nového biskupa pozdravili aj ďalší predstavitelia ECAV a viacerých slovenských i zahraničných cirkví a po inštalačnom akte mu niektorí z nich udelili požehnanie. Zhromaždeniu sa prihovoril aj biskup Slabomír Sabol, ktorý sľúbil vernosť Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a na záver odovzdal kríž svojmu predchodcovi - emeritnému biskupovi Igorovi Mišinovi. Východný dištrikt bol bez biskupa od novembra 2006, keď sa Mgr. Igor Mišina zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie biskupa VD. Jeho funkciu potom vykonával zástupca biskupa VD Mgr. Jozef Havrila, zborový farár v Necpaloch, senior Turčianskeho seniorátu. Mgr. Slavomír Sabol sa stal najmladším biskupom v histórii ECAV na Slovensku.

Mgr. Slavomír Sabol sa narodil 10. októbra 1967 v Kukovej, okres Svidník. Je ženatý a má tri deti. Po ukončení štúdia na Gymnáziu v Giraltovciach absolvoval Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave (1985 – 1990). V rokoch 1988 – 1989 študoval na Ev. teologickej fakulte v Lipsku, v rokoch 1990 – 1991 postgraduálne na Ev. teologickej fakulte v Mníchove a v rokoch 1997 – 1999 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Mgr. Slavomír Sabol bol do úradu ordinovaný 15. júla 1990 v Poprade-Matejovciach a pôsobil v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v Ochtinej (1990), Chmeľove (1991 – 1997) a a od roku 1997 bol zborovým farárom v Bystrom. Zastáva funkcie seniorálneho a generálneho presbytera, ako aj konseniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu; je predsedom Bohoslužobného výboru ECAV a predsedom Združenia evanjelických duchovných.

Foto: Zuzana Zimániová

Tlačové oddelenie | 10.2.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart