Smer Afrika

CZ ECAV Batizovce prežíval nedeľné veľkonočné posolstvo vzkrieseného Pána Ježiša Krista s dvojakým chvením. Jedno pôsobilo posolstvo prázdneho hrobu a živého Krista; to druhé pôsobilo vyslanie do misijnej služby v Afrike.

Na slávnostných službách Božích biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol v príhovore aplikoval udalosť vyslania Saula a Barnabáša cirkevným zborom v Antiochii (Skutky ap. 13, 1 – 3) a potom modlitbou a požehnaním vyslal na misiu Ing. Zuzanu Kovalčíkovú.

Sestra Zuzka prijala vnútorné povolanie pre misiu v Afrike a robila k tomu konkrétne kroky. Rok študovala na Missio Center v Berlíne (2009/2010) a rok bola na študijno-misijnom pobyte v Juhoafrickej republike a Zambii (2010/2011). Tento pobyt zabezpečovala evanjelická misijná spoločnosť Christliche Fachkräfte International (CFI) so sídlom v Stuttgarte v spolupráci s Foundation for Cross-Cultural Education (FCE) so sídlom v Juhoafrickej republike. Po jej osvedčení v duchovnej, ako aj odbornej oblasti dostala pozvanie na službu v rámci FCE. Na miesto určenia – do farmy v Kalungu (Zambia) – dorazila v sobotu 14. 4. 2012. Svojou odbornou špecializáciou v oblasti poľnohospodárstva bude pomáhať pri teoretickom a praktickom vzdelávaní domorodého obyvateľstva. Svedectvo života viery bude môcť odovzdávať nielen domorodým spolupracovníkom na farme, ale aj pri stretnutiach s deťmi, ženami a pod.

Misijnú službu sestry Zuzky zastrešujú Východný dištrikt ECAV Prešov (zamestnanecký pomer) a FCE (materiálno-technické zabezpečenie). Modlíme sa, aby Pán Boh chránil jej život a žehnal jej službe. Ďakujeme cirkevným zborom i jednotlivcov, ktorí myslia na zahraničnú misiu a ktorí už podporili misiu sestry Zuzky. Veríme, že bude dostatok tých, ktorí aj v tejto oblasti ponesú diel modlitebnej a finančnej zodpovednosti. Jedna lastovička leto nerobí, ale leto oznamuje. Tento „misijný odlet“ môže povzbudiť ďalších, ktorým zahorí srdce pre misiu. V každom z nás nech horí vďačné svedectvo radosti zo spásy tam, kde sme.

Aktuálne správy o misijnej službe Zuzany Kovalčíkovej nájdete na www.ama.ecav.eu.

Číslo účtu (v rámci BÚ VD): 1556816253/0200, variabilný symbol: 200, do správy: Misia Kovalčíková.

Ján Matis, zborový farár, Batizovce | 25.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart