SPK Bratislavského seniorátu ECAV

Duchovní bratislavského seniorátu sa 17. januára 2008 stretli na pravidelnej pracovnej porade so seniorom v zborovej sieni na Legionárskej ulici v Bratislave. V prvej časti stretnutia sme sa zamysleli nad biblickým výkladom brata kaplána Mgr. Jozefa Jankoviča z Trnavy a vypočuli sme si oznamy a informácie brata seniora Mgr. Miroslava Jägera.

Druhá časť porady bola venovaná problematike domáceho násilia. Erudovanú a nanajvýš praktickú prednášku predniesla Mgr. Hana Bartová, výkonná riaditeľka OZ Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej. Na stretnutie duchovných pani psychologičku pozvala sestra Mgr. Oľga Klátiková, predsedníčka SPK. Téma prednášky Pomoc rodinám ohrozeným domácim násilím bola pre prítomných farárov zaujímavá a prínosná, o čom svedčila bohatá diskusia. Výrokom, ktorý odznel v diskusii, citujem: „Bez divinity niet humanity a bez humanity niet divinity“, sme sa všetci prítomní zhodli na nevyhnutnosti vzájomnej spolupráce pri riešení závažného problému, akým je násilie v domácnosti.

Jana Kaňuchová  | 25.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart