SPK duchovných Liptovsko-oravského seniorátu

Prvé tohtoročné stretnutie duchovných LOS sa konalo v maličkej liptovskej obci Malatiny (filiálka cirkevného zboru Partizánska Ľupča). Zavítal naň aj generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD.

Pre každého veriaceho človeka je dôležité, aby mal spoločenstvo, ktoré mu je duchovným domovom. Domovom, kde môže rásť v slobode Božích dietok, kde nachádza prijatie a kde zveľaďuje svoje dary a schopnosti v službe Pánovi. Nie nadarmo apoštol Pavol pripomína v Liste Židom všetkým kresťanom: "Neopúšťajte svoje zhromaždenia." Nepochybne nielen veriaci potrebujú pre svoj duchovný rast spoločenstvo, ale potrebujú ho aj ich duchovní pastieri. V Liptovsko-oravskom senioráte sa duchovní stretávajú pravidelne raz za mesiac, a to vždy v inom cirkevnom zbore. Stretnutie zvoláva seniorka LOS a predseda ZED LOS.

Po srdečnom zvítaní v novom roku 2009 a privítaní prítomných poslúžila úvodnou pobožnosťou na základe biblického textu z Ev. Lukáša 2, 41 sestra farárka Mgr. Erika Stančeková z Dolného Kubína. Uviedla, že aj duchovní dnes prežívajú rôzne osobné, rodinné či profesionálne krízy. Dôležité je však, aby sa nevzdialili od Krista, ale aby ho každý deň znova a znova hľadali a s Jeho pomocou riešili svoje ťažkosti, a tak boli svedectvom hľadajúcej viery nielen pre svojich veriacich, ale aj pre svoje rodiny.

Brat generálny biskup poslúžil prednáškou k nadchádzajúcemu 400. výročiu Žilinskej synody (1610), ktorá dala teologické a organizačné základy vtedajšej Evanjelickej cirkvi a. v. v Hornom Uhorsku. Žilinská synoda má i pre našu cirkev aktuálny odkaz a poskytuje viacero inšpirácií pre ďalší rozvoj a napredovanie ECAV na Slovensku. K tomuto výročiu sa pripravujú viaceré podujatia, ktoré vyvrcholia v roku 2010 sympóziom, synodou a evanjelickými dňami.

V diskusii bolo poznamenané, že v dnešnej dobe v cirkvi, ale i v spoločnosti si zabúdame pripomínať život a dielo významných osobností našej cirkvi zo začiatku 17. storočia, a to najmä ústredných postáv vtedajšej Žilinskej synody palatína Juraja Thurzu a prvého superintendenta Eliáša Lániho. Do popredia sa dnes dávajú osobnosti, ktoré sú skôr kontroverzné. Na Slovensku chýba "historická škola", ktorá by vychovávala mladých historikov k štúdiu archívnych materiálov, k ich spracovaniu a prezentovaniu v spoločnosti aj v cirkvi.

V ďalšej diskusii s bratom generálnym biskupom sa riešila otázka pracovno-právneho vzťahu duchovných našej cirkvi, ako aj čoraz aktuálnejšia otázka odluky cirkvi od štátu či otázka reštruktualizácie našej cirkvi. Všetci sa zhodli, že je potrebné vážne sa zaoberať týmito otázkami.

Záver stretnutia patril prakticko-organizačným otázkam života v senioráte, o ktorých informovala sestra seniorka Mgr. Katarína Hudáková. Modlitbou predsedu ZED LOS o Božie vedenie a požehnanie v nastávajúcom roku sa seniorálna pastorálna konferencia skončila.

Marek Cingeľ | 21.1.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart