Spomienka na farára rozprávkara

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s mestom Rimavská Sobota a CZ ECAV v Rimavskej Sobote usporiadali slávnosť odhalenia sochy Pavla Emanuela Dobšinského na Daxnerovom námestí. Na spomienkových službách Božích kázal brat biskup ZD Milan Krivda.

Slávnosť, ktorá sa konala pri príležitosti 125. výročia úmrtia Pavla Dobšinského, sa začala slávnostnými službami Božími v zaplnenom tolerančnom chráme.

Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Kázal na text zo Skutkov apoštolov, 20. kapitoly. Zvýraznil význam evanjelických osobností, osobitne Dobšinského v tomto regióne, poukázal na silu reformačných myšlienok v prúde času. Prihovoril sa aj deťom z miestnej Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej s poukázaním na dôležitosť rozprávok pre vývin dieťaťa.

Na službách Božích sa zúčastnil aj brat senior Rimavského seniorátu ECAV Dušan German, ktorý liturgoval spolu so zborovou setrou farárkou Viktóriou Lisákovou. Nechýbali ani osobnosti spoločenského života na čele s primátorom mesta Štefanom Cifrušom a predsedom prezídia Matice slovenskej Igorom Kovačovičom.

Podujatie pokračovalo odhalením sochy na Daxnerovom námestí, kde príhovory hostí boli striedané s vystúpením ženského speváckeho zboru Bona Fide. Brat biskup Milan Krivda prečítal aj pozdravný list od brata generálneho biskupa Miloša Klátika.

Základná škola Pavla Dobšinského pripravila k výročiu rozprávkara a odhaleniu jeho sochy kultúrny program, zaujímavo štylizovaný a nápaditý. Miestny odbor Matice slovenskej ocenil svojich najaktívnejších členov.

Vydarené podujatie si nielen pripomenulo významnú osobnosť národných a cirkevných dejín, ale i povzbudilo veľký počet účastníkov v ich službe vlasti a národu. No a, samozrejme, povzbudilo aj vo viere našich otcov a k uvedomeniu si príslušnosti k evanjelickej cirkvi.


Pozdravný list od generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika

Vážení predstavitelia Matice slovenskej v Rimavskej Sobote,
vážení predstavitelia mesta Rimavská Sobota,
bratia a sestry,

dovoľte, aby som Vám v mene Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku úprimne poďakoval za úsilie, s akým ste dospeli k realizácii sochy Pavla Emanuela Dobšinského, ktorú práve slávnostne odhaľujete.

Ďakujem Vám, že ste aj takýmto spôsobom vzdali poctu Pavlovi Dobšinskému – vzácnemu človeku, evanjelickému farárovi, ku ktorého menu patria i mnohé ďalšie prívlastky: básnik, prekladateľ, redaktor, a predovšetkým zberateľ a vydavateľ pokladov slovenskej ľudovej tvorivosti.

Najmä jeho diela Prostonárodnie obyčaje, povery a hry a edícia Prostonárodné slovenské povesti sú dodnes najrozsiahlejšími zbierkami slovenských ľudových rozprávok, zvykov a obyčajov, ktoré nám i v súčasnosti slúžia ako významný prameň poznania života a kultúry slovenského ľudu.

Je symbolické, že sochu Pavla Emanuela Dobšinského odhaľujete práve v predvečer 125. výročia jeho úmrtia na evanjelickej fare v neďalekých Drienčanoch, kde celých 24 rokov obetavo pôsobil ako slova Božieho kazateľ.

Nech milostivý Pán Boh požehná Vaše dielo a uchová pamiatku tohto velikána naveky.

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku

Foto: Attila Gecse

-b- , -eš- | 26.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart