Spomienka na Pavla Košackého

V CZ ECAV na Slovensku Vrbové si spolu s mestom Vrbové spomínali na jedného zo 16 štúrovcov, ktorý vystúpil v pamätný deň 24. 4. 1836 s Ľudovítom Štúrom na Devín. Bol dlhoročným farárom vo Vrbovom a volal sa Pavel Košacký.

Spomienková slávnosť sa konala 9. júla 2010 z príležitosti prezentácie literárneho diela „Klenoty v tónoch...“, ktorú napísal rodák z Vrbového Dr. Ján Bábik. Spomienka mala dve časti. Prvá sa začala na cintoríne pri hrobe P. Košackého, ktorý bol pri tejto príležitosti obnovený.

V úvode domáci br. farár Miroslav Jäger na základe textu z ev. Jána 14, 1 privítal Dr. Jána Bábika z MK SR, predstaviteľov samosprávy – viceprimátora Ing. Jána Prievozníka, prednostu Dr. Patrika Kýšku, vedúceho útvaru kultúry Dr. Ľubomíra Bosáka a ostatných prítomných.

Po zaspievaní piesne z ES 692 „Spočívajte už v pokoji...“, po modlitbe, žalme a piesni ES 696 „Verím to pevne,...“ sa zhromaždeniu krátko prihovoril M. Jäger na základe slov z Listu Židom 12, 1 – 2, a 13, 7: Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu... Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. Po krátkom duchovnom úvode povedal krátky životopis Pavla Košackého.

Pavel Košacký sa narodil 23. 1. 1816 v Turej Lúke rodičom Andrejovi Košackému a Kláre Kolényovej. Jeho otec bol farárom. Študoval v Salibách a Bratislave. Veľmi dobre ovládal latinčinu. 24. 4. 1836 sa zúčastnil pamätného výletu na Devín s Ľudovítom Štúrom. V r. 1937 bol vysvätený a ustanovený za kaplána na Myjavu. 10. marca 1840 bol zvolený za farára vo Vrbovom, kde pôsobil plných 52 rokov až do svojej smrti. Posledné mesiace jeho pôsobenia bol u neho kaplánom jeho syn Michal. Zomrel pred 118 rokmi 1. 3. 1892 vo Vrbovom kde je pochovaný.

Brat farár sa v závere poďakoval všetkým, ktorí prispeli k zdarnému obnoveniu hrobu významného dejateľa zo štúrovského obdobia. Rodine Nadeždy Halko z USA, ktorá dala podnet na obnovu hrobu ako príbuzná P. Košackého, kamenárskej firme Marko z Vrbového za zhotovenie pamätnej tabule. Mestskému úradu Vrbové, menovite pánovi Záhorcovi a jeho pracovníkom, za pomoc pri úprave hrobu firme Geranium, Ing. Eve Puobišovej za výsadbu kvetov a všetkým, ktorí prišli na slávnosť odhalenia tabule a obnovenia hrobu, ako aj na prezentáciu knihy Klenoty v tónoch s podtitulom O slovenských hymnických piesňach.

Po slovách zborového farára sa prihovoril zástupca primátora mesta Ing. Ján Prievozník, ktorý povedal: „Uvedomujúc si myšlienku básnika „Prítomnosť každá z minulosti žije, predkovia slávni sú jej korene“, sme sa tu zišli, aby sme si spomenuli na jedného z tých, ktorí ešte v predminulom 19. storočí bojovali za národné práva a vytvárali predpoklady pre prítomnosť, akú žijeme teraz. Pripomíname si Pavla Košackého, evanjelického farára, ktorého život bol spätý viac ako polstoročie s Vrbovým. Z celoslovenského hľadiska je dôležité, že ako študent na Evanjelickom lýceu v Bratislave sa zapojil do štúrovského hnutia a 24. apríla 1836 ako jeden zo šestnástich najvernejších sa zúčastnil na pamätnej vychádzke štúrovskej mládeže na Devín do „sídla kráľov slovenských“. Tam recitovali, rečnili, spievali slovenské národné piesne, prijali slovanské mená a prisahali, že budú žiť pravde a národu, a že tieto posvätné myšlienky nikdy nezradia.
Pripomínanie histórie nie je pre nás samoúčelné, ale má byť pre nás povzbudením, aby sme sa aj my snažili o nadosobné ciele a prispievali tak k rozvoju našej spoločnosti, nášho národa. V dobe, v ktorej žil Pavol Košacký nebolo samozrejmosťou pripomínať národné povedomie, a preto nesmieme na takýchto ľudí zabúdať. Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval v mene našej mestskej samosprávy pánovi farárovi Mgr. Miroslavovi Jägrovi, že sa postaral o to, že Pavol Košacký má tento dôstojný náhrobok.“

Po týchto slovách bola odhalená náhrobná doska a položený veniec za cirkevný zbor. Po modlitbe Pánovej a požehnaní zaznela hymnická pieseň ES 564 Kto za pravdu horí.

Druhá časť slávnosti sa konala v kúrii Mórica Beňovského, kde nám Dr. Ján Bábik pútavo prezentoval svoju knihu Klenoty v tónoch s podtitulom O slovenských hymnických piesňach.

Foto: Patrik Kýška

Miroslav Jäger, zborový farár | 25.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart