Spomienka na Zlaticu Oravcovú

V nedeľu 23. 9. 2012 sa v Pondelku-Hrnčiarskej Vsi konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu. Na službách Božích kázňou poslúžila Jana Drottnerová, farárka v Zemianskom Podhradí, rodáčka z Novohradu. Spoluliturgoval senior NOS Ivan Mucha a administrátorka CZ Júlia Gabčová.

Po skončení služieb Božích odznela prednáška o Zlatici Oravcovej, ktorú pripravila Milica Jozafová, dozorkyňa CZ Pondelok. Predstavila Zlaticu Oravcovú ako farárku, poetku i ako človeka. Zlatica Oravcová sa v Pondelku narodila, bola tam krstená, konfirmovaná a v pondelskom cintoríne je aj pochovaná. Zomrela 9. júla 1991 v 59. roku života. 7. októbra 2012 by sa bola dožila 80. narodenín.

V ďalšej časti seniorálna koordinátorka SEŽ Dana Petrillová podala správu o činnosti SEŽ v jednotlivých zboroch seniorátu za predchádzajúci rok. Slávnostnú atmosféru v chráme Božom umocnilo vystúpenie domáceho spevokolu a básne Zlatice Oravcovej.

Na slávnostnom stretnutí žien sa zúčastnilo asi 150 veriacich. Po pohostení a občerstvení v budove fary bolo stretnutie ukončené položením kytice na hrob Zlatice Oravcovej v miestnom cintoríne.

Len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom a či smrťou. Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ F 1, 20b −21

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa, CZ Pondelok | 10.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart