Spomienková pietna slávnosť v Kokave

7. augusta 2011 si CZ ECAV Kokava nad Rimavicou pripomenul 100. výročie zhorenia ich kostola, a to službami Božími, na ktorých kázal brat biskup ZD Milan Krivda. Po službách Božích uviedli knihu Pavla Haluku Veľký požiar a pred kostolom zasadili Strom reformácie č. 2.

Dňa 3. augusta 1911 postihol obec Kokava nad Rimavicou veľký požiar, v ktorom zhorela väčšia čiastka obce, ako aj evanjelický kostol, fara a cirkevné školy. Bola to hrozná udalosť, počas ktorej zomrela na infarkt manželka vtedajšieho farára Mária Bancíková. Jej manžel Samuel Bancík sa však nepoddal tejto ťažkej situácii, ale rozhodol sa vycestovať po celom Uhorsku, navštívil aj cirkevné zbory v Nemecku a vďaka finančnej podpore sa podarilo od základov vybudovať nový kostol, nakoľko starý kostol bol ohňom veľmi zničený.

Práve 3. augusta 2011 sa v miestnom cintoríne na hroboch Samuela a Márie Bancíkovcov uskutočnila pietna spomienka, pri ktorej boli na ich hroby položené vence a prihovoril sa zborový farár Martin Riecky. Vo svojom príhovore sprítomnil hrôzy veľkého požiaru pred 100 rokmi a jeho odkaz pre prítomnosť. Ďalej prítomných pozdravil starosta obce pán Ján Chromek, ktorý ocenil dobrú spoluprácu v obci a zdôraznil, aby ju stále zveľaďovali po vzore našich predkov. Modlitbu za rodinu a cirkev, ktorú zostavil Samuel Bancík, predniesla pani Elena Romanová. Pieseň Hospodin je môj pastier zaspieval zborový spevokol. Na záver prítomným udelil požehnanie domáci zborový brat farár.

V nedeľu 7. augusta sa v miestnom evanjelickom kostole konali kajúce služby Božie pri 100. výročí jeho vyhorenia. Medzi domácich cirkevníkov zavítali rodáci, ako aj mnohí vzácni hostia. Osobitné miesto mali potomkovia farárskych rodín, ktorí pôsobili za posledných sto rokov v miestnom cirkevnom zbore. Prítomných privítal brat zborový dozorca pán Ondrej Bálint, ako aj starosta obce pán Ján Chromek. V liturgii poslúžili domáci brat farár, sestra konseniorka Rimavského seniorátu Iveta Korenková a brat senior Rimavského seniorátu Dušan German. Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý povzbudil prítomných vo viere a láske. Pieseň Domov, domov zaspieval zborový spevokol. Báseň Boľavá spomienka od bývalej kokavskej sestry farárky Boženy Sajákovej, v ktorej je vykreslený obraz horiacej Kokavy, predniesla pani Elena Romanová. V rámci služieb Božích sa konalo aj uvedenie nového cirkevného erbu zboru Kokava nad Rimavicou.

Po skončení služieb Božích sa v chráme Božom uskutočnil koncert, ktorý zorganizovali potomkovia rodiny Samuela Bancíka. Sprievodné slovo mal Alfréd Swan a hrou na organe poslúžil Belo Riečan. Sólo spievala Danica Šóšiková a Svetlana Križáková. Po koncerte sa konala prezentácia publikácie kokavského rodáka Pavla Haluku s názvom Veľký požiar, ktorú napísal špeciálne na túto príležitosť. Veľmi pekne v nej zobrazuje Kokavu pred požiarom, počas požiaru a po ňom.

Pred kostolom brat biskup, brat senior, sestra konseniorka, predsedníctvo domáceho cirkevného zboru, ako aj pán starosta slávnostne zasadili Strom reformácie č. 2 na Slovensku (prvý strom bol zasadený v Bardejove) – lipu, ktorá nám bude pripomínať lipy zhorené pri požiari pred sto rokmi.

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 12.8.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart