Spomienková slávnosť v Senici

Nedeľa 20. novembra nebola v Senici (MYS) len záverom cirkevného roka, ale pripomínali si tu hneď tri významné jubileá: 100. výročie úmrtia kňaza, seniora, spisovateľa a hymnológa Jána Mocku, 105. výročie úmrtia kňaza, cirkevného historika a spisovateľa Ladislava Paulínyho a 375. výročie vydania veľkého evanjelického spevníka J. Tranovského Cithara sanctorum.

Pretože spomienková slávnosť bola viac ako len miestnou udalosťou, zúčastnili sa na nej viacerí hostia z kultúrnych inštitúcií a úradov, ako aj člen NR SR, predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dušan Čaplovič.

Slávnostným kazateľom bol biskup ZD ECAV Milan Krivda, ktorý kázal na text Joz 24, 14 − 15. V zmysle záveru tohto textu „... ja však a dom môj slúžiť budeme Hospodinu“ pripomenul, že práve takí boli obidvaja kňazi, ktorých sme si pripomínali.

Po skončení slávnostných služieb Božích nasledoval pietny akt na miestom cintoríne, kde boli položené kvety na hroby Jána Mocku a Ladislava Paulínyho.

Popoludní sa konalo v senickom kostole Kolokvium, na ktorom zazneli prednášky kultúrnych historikov z Národnej knižnice v Martine, v ktorých pripomenuli život a prácu obidvoch významných kňazov a ozrejmili históriu spevníka Cithara sanctorum. Zvlášť zaujímavá a veľmi pútavo bola podaná prednáška Miloša Kovačku. Popoludnie spestril domáci spevokol zborovým spevom i sólovými vystúpeniami.

Oľga Zlochová, Senica  | 28.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart