Spomienkové služby Božie na J. M. Petríka

V nedeľu 21. marca 2010 sa v Ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej konali služby Božie pri príležitosti 100. nedožitých narodenín J. M. Petríka, evanjelického farára a teologického profesora.

Spomienka na profesora Petríka sa konala na Smrtnú nedeľu presne 55 rokov od uvedenia prvých slovenských (Petríkových) pašií.

Slovo Božie zvestoval emeritný pán biskup Ivan Osuský. Teologický profil J. M. Petríka predniesol pán dekan EBF UK Ondrej Prostredník. Na osobnosť pána farára Petríka s úctou a vďačnosťou spomínali ThMgr. Anna Adamovičová, evanjelická farárka v. v. z Modry, Ján Juran, zborový dozorca z Modry, ThDr. Ivan Tóth, nástupca po J. M. Petríkovi v Modre-Kráľovej, a zborová presbyterka Viola Prídalová.

Sviatočný program na službách Božích umocnili tri hudobné ukážky z diela J. S. Bacha v podaní Anny Predmerskej-Zúrikovej.

Na službách Božích sa zúčastnila sestra farárka Ľudmila Petríková a celá rodina Petríkovcov, v mene ktorej sa na záver poďakoval Vladimír Petrík, brat J. M. Petríka.

Po skončení služieb Božích si zhromaždenie uctilo pamiatku obľúbeného faríra a významného teologického profesora položením venca na jeho hrobe. V závere zborová farárka v Modre-Kráľovej Sidonia Horňanová predstavila pôsobenie J. M. Petríka ako obetavého a príkladného kňaza, ktorý dodnes žije vo vďačných spomienkach tých, čo mu boli zverení.

Zo života a diela prof. ThDr. J. M. Petríka<br />

Ján Milan Petrík sa narodil v Liptovskom Trnovci 26. marca 1910. V rodnom Trnovci vychodil ľudovú školu. Gymnázium navštevoval v Liptovskom Mikuláši. Potom absolvoval Teologickú vysokú školu evanjelickej a. v. cirkvi v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 29. 6. 1934.

Od 1. júla 1934 nastúpil ako kaplán do Pliešoviec. Od 1. septembra pracoval ako biskupský kaplán. V tom istom roku bol vyslaný do Francúzska ako misijný farár slovenských evanjelikov a tiež študoval na prestížnej Sorbone v Paríži. Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán a katechéta v Bratislave. Po zložení kňazskej skúšky v roku 1937 pôsobil najprv v Brezne pri ťažko chorom Martinovi Rázusovi. V tom istom roku si ho vyvolili za farára v Modre-Kráľovej (po farárovi a seniorovi Vladimírovi Jurkovičovi). Inštalačný akt vykonal pán biskup Štefan Osuský ako svojmu bývalému študentovi a biskupskému kaplánovi dňa 7. novembra 1937. Ján Petrík pôsobil v Evanjelickom cirkevnom zbore v Modre-Kráľovej ako v poradí šiesty zborový farár v rokoch 1937 – 1971. Bol to jeho jediný cirkevný zbor počas celého jeho kňazského pôsobenia.

Okrem svedomitého vykonávania kňazských povinností viedol obyvateľov Kráľovej ku kultúrnejšiemu životu a správaniu tak osobným príkladom, ako aj rozvíjaním miestnej spolkovej činnosti. Pod jeho vedením pracovalo Sdruženie evanjelickej mládeže (SEM) a Slovenská evanjelická jednota (SEJ). Miestny odbor SEJ v Modre-Kráľovej patril počtom k najväčším v celom senioráte. Pán farár Petrík s miestnymi ochotníkmi nacvičil a zrežíroval 37 divadelných hier od slovenských autorov, ktoré boli prezentované a oceňované na divadelných prehliadkach a súťažiach. V období 2. svetovej vojny sa aktívne zapojil do protifašistického odboja. Po skončení vojny sa podieľal na obnove verejného života v meste. Bol iniciátorom výstavby pomníka padlým obetiam v prvej a druhej svetovej vojne pred Evanjelickým kostolom v Kráľovej. Počas Petríkovho pôsobenia sa v roku 1942 obnovil chrám zvonka a v roku 1952 sa urobila oprava jeho interiéru, ktorej súčasťou bola výmena organa a prestavba oltára.

Popri pôsobení v cirkevnom zbore pán farár Petrík zastával aj ďalšie funkcie v cirkvi: bol členom správy modranského sirotinca, dekanom cirkevných škôl Bratislavského seniorátu, seniorálnym zapisovateľom, zapisovateľom seniorálnej podporovne Gustáva Adolfa, predsedom seniorálneho výboru mládeže a predsedom seniorálnej kňazskej konferencie. Od roku 1942 bol referentom Bohoslužobného výboru Slovenskej ev. a. v. cirkvi, pričom sa zaslúžil o poslovenčenie a zjednotenie bohoslužobných poriadkov. Od r. 1948 bol členom správy spolku Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1948 – 1950 bol redaktorom Cirkevných listov a v r. 1969 – 1982 aj redaktorom Tranovského evanjelického kalendára.

Popri rozličných funkciách v cirkvi súbežne pôsobil aj na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, kde sa 1. októbra 1937 sa stal prvým asistentom na Katedre praktickej teológie. Patril k prvým doktorom evanjelickej teológie – na doktora teológie bol promovaný 21. februára 1941. 14. júna 1949 vykonal habilitačné kolokvium a bol vymenovaný za docenta SEBF a 1. septembra za profesora praktickej teológie. V rokoch 1968 – 1969 zastával funkciu prodekana a v rokoch 1969 – 1972 funkciu dekana Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty, na ktorej zotrval až do 26. marca 1980.

Publikoval dve významné vedecké diela: dizertačnú prácu Dejiny slov. ev. a. v. služieb Božích (1946) a habilitačnú prácu Chrámové agendy Slovenskej ev. a. v. cirkvi (1948). Ján Petrík má veľkú zásluhu na poslovenčení a zjednotení evanjelických bohoslužobných poriadkov. Zostavil prvú slovenskú Chrámovú agendu (1954), slovenské Pašie (1954), Pohrebnú agendu (1972, 1983) a i. (Podrobnejšie o prenikaní literárnej slovenčiny do evanjelických služieb Božích pozri odborný článok S. Horňanovej v Cirkevných listoch „Polstoročie od uvedenia Petríkovej chrámovej agendy a slovenských zjednotených Pašií“, roč. 130, č. 1 – 2, 2006.) Menný zoznam všetkých odborných článkov, ktoré Ján Petrík publikoval doma aj v zahraničí, je uvedený v Bibliografii J. M. Petríka (1985), ktorú vydal tlačový úrad GBÚ.

Ján Petrík pôsobil aj ako prekladateľ Písma svätého do slovenčiny a ako predseda Spevníkovej komisie. Podieľal sa ina príprave Slovenského evanjelického spevníka, ale jeho vydania sa už nedožil.

Pán života smrti si ho odvolal z tejto časnosti 18. januára 1983. Predstavitelia cirkvi a miestni veriaci sa so svojím obľúbeným obetavým kňazom rozlúčili 22. januára v Modre-Kráľovej. Aj po rokoch pán farár Petrík žije vo vďačných a láskyplných spomienkach tých, ktorí mu boli zverení.

 | 29.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart