Spomienkové služby Božie v Beckove

Pri príležitosti 195. výročia narodenia J. M. Hurbana sa v Ev. a. v. chráme Božom v Beckove konali spomienkové služby Božie, na ktorých za účasti predsedníctva Západného dištriktu uviedla seniorka Považského seniorátu Eva Juríková nových zborových funkcionárov.

Opakovať notoricky známe skutočnosti o zásluhách J. M. Hurbana pre slovenský národ by bolo zrejme zbytočné. Pre Slovákov národný hrdina, buditeľ, štúrovec, vzor, pre niekoho možno maturitná otázka. A pre nás aj rodák, naša hrdosť – pýcha, ktorého nám môžu všetci závidieť – ako spomenul v kázni brat biskup, preto sme sa na spomienkových slávnostiach na jeho narodenie zúčastnili „toľkí“ hrdí rodáci – asi päťdesiati...

Pozvanie k nám prijali vzácni hostia: predsedníctvo ZD, predsedníctvo POS, generálny duchovný OZ SR, ako aj starostovia: obce Beckov Karol Pavlovič, obce Kálnica Ing. Ján Krchnavý a pani riaditeľka ZŠ s MŠ nesúcej hrdé Hurbanovo meno Mgr. Anežka Ilavská.

„Všetko, čo som vykonal, nedala mi učenosť, ale láska ku Kristovi a k cirkvi“ - toto bolo akoby hlavné motto spomienkových slávností. Hurban bol totiž hlavne evanjelickým farárom – superintendentom, duchovným, ktorý svoje povolanie považoval za svoje poslanie a obetavo mu slúžil celý svoj život. Jeho životným heslom bolo heslo Pravde a národu. Kresťanské zásady a láska k národu mu vždy boli najvyššou hodnotou a ani v najkrušnejších časoch sa im nikdy nespreneveril.

Založené Občianske združenie J. M. Hurbana pri našom cirkevnom zbore, ktorého cieľom je v duchu kresťanského, národného, kultúrneho, spoločenského horlivého a obetavého odkazu Hurbana medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórií podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržovaniu kresťanských mravných princípov, humanity, vzdelávania, sociálnej pomoci, kultúry a demokracie v spoločnosti, si nemohlo zvoliť za svoj vzor nikoho iného.

... Sám Boh tak usúdil slovenskej zemi,
by vo tme duchovnej spiaci a nemí,
precitli k životu, reči si spoznali krásotu,
k práci sa vzpružili, jarí, potomci otroka
vzbudil Boh Slovákom proroka
v junáku z beckovskej fary!

Slávnostným kazateľom na službách Božích bol dôstojný brat biskup Milan Krivda, ktorý sa nám prihovoril slovom Božím z Józuu 24, 14 – 15. Liturgovali sestra seniorka Eva Juríková, brat generálny duchovný OZ SR Miroslav Táborský a sestra zborová farárka Monika Cipciarová. Dôstojnosť a výnimočnosť spomienkových služieb Božích umocnil aj slávnostný sľub zborových predstaviteľov a funkcionárov, ktorí boli tento rok zvolení na šesťročné funkčné obdobie. Po biblickom príhovore z Mt 5, 14 – 16 vykonala slávnostný akt uvedenia zborového dozorcu a presbyterov sestra seniorka POS Eva Juríková.

V programe zazneli okrem básne Pred rodným domom Hurbanovým od Ľ. Podjavorinskej, ktorú predniesla sestra poddozorkyňa Lenka Martišová, a zaujímavého čítania Zo života J. M. Hurbana, ktorým nám poslúžila sestra poddozorkyňa Ružena Bandurová, aj pieseň Nádej, ktorú zaspievali milé sestry Laurika a Viktorka Drgoncové, mládežníčky z Cirkevného zboru ECAV Lubina. Spirituál V bludišti sveta bez Teba som sám... zaspieval domáci spevokol z Kálnice pod vedením zborovej farárky. Prihovoril sa nám aj brat dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš.

Zborový brat dozorca Peter Kočický sa poďakoval všetkým presbyterom, ktorí tento mandát zastávali v minulom funkčnom období pod vedením sestry zborovej dozorkyne Ing. Dariny Jarábkovej, ktorej patrí úprimné poďakovanie a prianie Božieho požehnania do ďalších dní a služby kantorky v cirkevnom zbore. V mene všetkých presbyterov vyslovil poďakovanie cirkevníkom za dôveru a sľúbil vernú službu k budovaniu a rastu živého a aktívneho spoločenstva cirkevného zboru.

Vyvrcholením slávnosti bolo položenie vencov pred pamätnú tabuľu na beckovskej fare a spoločný spev piesne Kto za pravdu horí.

Za požehnané chvíle, ktoré sme prežili, ďakujeme Pánu Bohu a všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu slávnosti, a vyznávame: Soli Deo Gloria – jedine Bohu sláva!

Foto: D. Hladký

Lenka Martišová, poddozorkyňa CZ Beckov | 27.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart