Stretnutie kaplánov Západného dištriktu

Dňa 13. apríla 2007 sa v budove BÚ ZD vo Zvolene stretlo 13 mladých kaplánov zo západného dištriktu. Po milom privítaní brata generálneho biskupa Mgr. Miloša Klátika a brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu si mladí kapláni zaspievali pieseň a boli povzbudení a posilnení modlitbou a krátkou pobožnosťou od brata dištriktuálneho biskupa. Pri príjemnej atmosfére nasledovalo predstavenie 13 kaplánov. Každý jeden z nás povedal v ktorom cirkevnom zbore pôsobí a čo je náplňou jeho práce. Odznelo 13 rôznych svedectiev, 13 rôznych pohľadov, ale zároveň 13 povzbudzujúcich skúseností a radostí z práce, ktorú vykonáva. Bolo zaujímavé a podnetné počuť ako rozdielna, ale hlavne ako požehnaná je práca či už na malých dedinách, alebo vo väčších mestách. Po predstavení seba a práce na vinici Pánovej nasledovala diskusia. Mladí kapláni aj bratia biskupi sa zhodli na tom, že „ako soľ“ potrebujeme nové učebnice náboženstva. Tento problém je už v stave riešenia a začína sa pracovať na nových učebniciach. Brat dištriktuálny biskup preto aj prosil kaplánov, aby poskytli materiály, ktoré majú k dispozícii. Ďalej diskusia pokračovala o najbližšom stretnutí kaplánov, ktoré sa uskutoční tohto roku v máji v Uhorskom. Po modlitbe a krátkych osobných rozhovoroch sme boli pohostení v jednej reštaurácii vo Zvolene. Chceli by sme sa poďakovať bratom biskupom za nám prejavený záujem, povzbudenie a podporu v našej službe.

Erika Hlačoková | 20.4.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart