Stretnutie Púchov – Stará Pazova

Dlhoročné bratsko-sesterské vzťahy medzi evanjelikmi zo srbskej Starej Pazovy a Púchova majú za sebou ďalšiu významnú etapu: na pozvanie ich spevokolu sme ich 10. – 13. 9. 2010 navštívili na „Dolnej zemi“.

Púchovský 25-členný spevokol spieva už dlhé roky na Božiu chválu a oslavu pri každej vhodnej príležitosti. Spevom nábožných piesní dopĺňame náboženské podujatia od svadieb cez sviatočné vystúpenia v našom chráme Božom až po pohreby a iné príležitosti.

V prípade Starej Pazovy však išlo o koncertné vystúpenia. Preto sme pripravili pásmo piesní, veršov a Božieho slova s názvom „Rok pre Krista“. Vybrali sme piesne, ktoré spievame počas sviatočných služieb Božích v priebehu cirkevného roka – teda od adventu cez Vianoce, veľkonočné sviatky, svätodušné sviatky až po Pamiatku reformácie. A potom už striedal jeden nácvik druhý, dva-trikrát do týždňa. Pripravili sme 15 piesní, ktoré sme už spievali, a 7 úplne nových piesní. V pásme spevu a hovoreného slova, ktoré trvá asi 70 minút, bolo 13 piesní.

Večer 10. septembra sme plní očakávania a dobre pripravení nastúpili do autobusu... Na prvý koncert sme sa zastavili v maďarskej Békešskej Čabe. Veľmi milo a srdečne nás privítal brat farár Zoltán Nagy. Ochotné sprevádzanie a podrobný výklad sestry Istvánovej nás veľmi potešili pri prehliadke Domu slovenskej kultúry, krásneho múzea a najmä Veľkého kostola. Ten je svedkom obrovskej viery a oduševnenia prvých evanjelikov Horného Uhorska, ktorí osídľovali a zakladali toto mesto. Večerný koncert v Malom chráme Božom bol pre nás dôkazom, že sme si dobre vybrali a zanechali v bratoch a sestrách dobré dojmy.

V sobotu, po príchode do Starej Pazovy, sme sa dostali do bratských objatí tamojších cirkevníkov. Boli to akoby rodinné stretnutia umocnené ubytovaním v rodinách evanjelikov. Ako sa hovorí - „zniesli by nám aj modré z neba“. Od brata farára Igora Feldyho cez brata dozorcu, presbyterov až po cirkevníkov. Srdečné boli stretnutia tých, ktorí sa už poznali pri návšteve Pazovčanov v Púchove.

Bolo to poznať aj pri večernom koncerte v zaplnenom chráme Božom. Naše pásmo prijali tunajší evanjelici s veľkou vďakou. Keď sme na záver zaspievali pieseň z filmu „Dobytie raja“, mali sme všetci slzy v očiach.

V nedeľu dopoludnia, na službách Božích, sme s pazovským spevokolom zaspievali dve spoločné piesne. V jednej z nich sme spievali: „Toľko dôvodov, Pane, dal si nám, by sme spievali Tebe k sláve...“ V druhej sme sa lúčili: „Bůh buď s vámi, než se sejdem zas!“

Popoludní nás čakal ešte jeden príjemný zážitok. Spievali sme na službách Božích vo fílii Slankamenské vinohrady. V malom chráme plnom slovenských „starousadlíkov“ sme hmatateľne pocítili ich vieru a kresťanskú príslušnosť. Keď sme sa s týmito bratmi a sestrami lúčili, pochopili sme, čo pre nich znamená stretnutie s evanjelikmi z „Hornej zeme“. Dokázali si zachovať a udržať všetko to, s čím ich predkovia prišli pred 240 rokmi z našich krajov. V mnohom nám môžu byť príkladom. P

ri takýchto stretnutiach si veľmi intenzívne uvedomujeme našu spolupatričnosť s našou drahou evanjelickou cirkvou augsburského vyznania.

Stanislav Mazák | 5.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart