Stretnutie s predsedami SPK

Budovanie a prehlbovanie vzťahov medzi duchovnými bolo predmetom rokovania brata dištriktuálneho biskupa S. Sabola s predsedami seniorátnych pastorálnych konferencií 23. 9. 2009 v zasadačke Biskupského úradu VD ECAV v Prešove.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili všetci zástupcovia seniorátov VD, otvoril brat biskup úvodnou pobožnosťou, po ktorej nasledoval hlavný bod rokovania, a to príprava dištriktuálneho stretnutia farárskych rodín.
Po analýze života duchovných v seniorátoch, ktorú podal každý z predsedov, sa myšlienka spoločného stretnutia ukázala ako veľmi aktuálna, nakoľko vo východnom dištrikte chýba platforma na vzájomné zdieľanie sa a budovanie hlbších vzťahov nielen medzi duchovnými, ale aj celými rodinami. Predbežný navrhovaný termín dvojdňového stretnutia je apríl 2010 v zatiaľ nešpecifikovanej lokalite.
Ďalším bodom rokovania bola potreba rôznych foriem vzdelávania duchovných. V diskusii bolo zdôraznené, že aj napriek skutočnosti, že v seniorátoch sa určitá forma vzdelávania cez pravidelné mesačné stretnutia uskutočňuje, predsa je potrebné hľadať konštruktívne formy, ktoré by túto dôležitú oblasť života duchovných napomáhali budovať a prehlbovať. Jednou z možností pomoci v tejto oblasti je vytvorenie farárskeho centra pre duchovné vzdelávanie, cez ktoré by boli zabezpečované rôzne kurzy, školenia, výmenné a vzdelávacie pobyty v zahraničí.
Stretnutie uzavrela pozvánka na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 18. – 19. novembra 2009 v Janoškovom dome – Liptovský Hrádok. Hlavným bodom programu bude pomoc duchovným pri tvorbe kázní od adventu až po Zjavenie Krista Pána mudrcom.

Peter Mihoč | 1.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart