Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu

Dňa 30. septembra 2012 sa konalo stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu v Evanjelickom chráme Božom v Prenčove.

„Spievajte Hospodinovi novú pieseň, Jeho chválospev v zbore zbožných.“ Žalm 149, 1 V poobedňajších hodinách sa naše lavice kostolíka zaplnili bratmi a sestrami, priateľmi, známymi, či už ako divákmi, alebo účinkujúcimi. Privítal ich administrujúci brat farár Rastislav Hvožďara. Program otvoril domáci spevokol z Prenčova a prvou piesňou spolu s deťmi navodil čaro tohto stretnutia, čaro Božej lásky. V tomto duchu pokračoval aj zmiešaný spevokol z CZ Cerovo a CZ Čelovce, spojený spevokol i hudobná skupina detí z CZ Sása a CZ Babiná. Ďalšími účinkujúcimi boli spevokoly z CZ Pliešovce a z CZ Dudince. Hosťom boli naši prenčovskí priatelia z rímskokatolíckej cirkvi.

Po krásnom dvojhodinovom naplnení ducha piesňami, hrou i básňami, sme sa presunuli na faru, kde nám pripravili bohaté občerstvenie a kde sme sa zároveň mohli podeliť o radosť i vrúcne požehnanie z tohto stretnutia.
V mene CZ Prenčov chceme poďakovať VMV Hontianskeho seniorátu, vďaka ktorému sme mohli usporiadať toto milé stretnutie na Božiu chválu. Ďakujeme predsedníčke VMV Miroslave Balkovej, ktorá v rámci programu odovzdala krásne pamiatkové darčeky pre jednotlivé cirkevné zbory, ku ktorým sa pridala sestra Cútová s novopublikovanou zbierkou básní. Veľká vďaka patrí aj členom nášho CZ, ktorí pripravili a výborne zorganizovali celé podujatie. No najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že celé toto stretnutie požehnal.

Monika a Veronika Lipovské, Prenčov | 10.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart