Stretnutie spevokolov Zvolenského seniorátu

V nedeľné popoludnie dňa 11. 10. 2009 sa v banskobystrickom chráme Božom konalo stretnutie spevokolov Zvolenského seniorátu. Stretnutie otvorili senior ZOS Peter Ján Soták a seniorálny dozorca Slavomír Hanuska.

Úvodnú pobožnosť vykonal farár Ján Jakuš zo Slovenskej Ľupče a zvesťou slova Božieho sa prihovoril na základe Žalmu 101. Vystúpenie spevokolov obohatil sprievodným slovom farár Ján Čáby z Ostrej Lúky.
Na stretnutí vystúpilo 6 spevokolov. Ako prvý vystúpil detský spevokol z CZ Ostrá Lúka. Po ňom nasledovali spevokoly z cirkevných zborov Ostrá Lúka, Radvaň, Slovenská Ľupča, Zvolenská Slatina a spevokol z domáceho cirkevného zboru Banská Bystrica.
Cez spievané piesne sme sa všetci spoločne stretli so živým Slovom Božím, zvestovaným aj v takejto podobe, vnímali sme Božiu blízkosť a prijali sme tak cez toto stretnutie Božie požehnanie pre naše životy. V závere stretnutia všetkým účinkujúcim poďakovala predsedníčka VMV ZOS Andrea Valentová a senior udelil Áronovské požehnanie.
Potom sme strávili požehnané chvíle pri občerstvení a spoločných rozhovoroch v priestoroch zborového domu. Sme vďačí Pánu Bohu za príležitosť schádzať sa pri Jeho slove aj na takýchto podujatiach.

Andrea Valentová, predsedníčka VMV ZOS | 15.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart