Sviatočný deň v Pliešovciach

Niekoľko slov na privítanie, stisky rúk. To boli prvé okamihy v pliešovskom zborovom dome, ktoré naznačovali, že tu vládne sviatočná atmosféra – chystá sa slávnosť inštalácie sestry farárky Mgr. Kataríny Kmecovej.

A čo nás čaká v chráme? Slávnostne vyzdobený oltár, nad ktorým sa vyníma nádherný obraz znázorňujúci Ježiša Krista s nápisom „Poďte ku mne všetci“. Tak aj dnes! On svojou mocou a láskou naplnil tento deň – 26. november 2011. Lavice sa zaplnili mladými, staršími i hosťami z východného Slovenska - z cirkevného zboru Chmeľov v okrese Prešov. Aj oni prišli pozdraviť a uctiť si svoju rodáčku.

Všetci sa zhromaždili do chrámu Božieho, aby v ňom spoločne prežili významnú udalosť pliešovského cirkevného zboru. Po 10 rokoch sa konala opäť slávnosť inštalácie, na ktorej za zborovú farárku bola slávnostne inštalovaná Mgr. Katarína Kmecová. Prišla k nám z cirkevného zboru v Krupine, kde pôsobila ako kaplánka. Mladá a prívetivá farárka za krátky čas pôsobenia u nás prenikla do sŕdc cirkevníkov. Svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a obetavosťou si získala uznanie a úctu mnohých ľudí.

Inštalácia sa uskutočnila za prítomnosti viacerých farárok a farárov, seniora Hontianskeho seniora Mgr. Miroslava Dubeka, seniora Zvolenského seniorátu Mgr. Petra Jána Sotáka a biskupa Východného dištriktu Mgr. Slavomíra Sabola. Úvodné slová patrili zborovému dozorcovi Štefanovi Peničkovi, ktorý srdečne privítal hostí a ostatných veriacich.

Inštaláciu vykonal senior Hontianskeho seniorátu Mgr. Miroslav Dubek a asistovali mu sestry farárky Mgr. Lenka Kusendová z CZ B. Štiavnica a Mgr. Silvia Gdovinová, farárka na mieste biskupskej kaplánky v Bratislave. Pravdivé i dojemné boli jeho slová. No v jeho príhovore hlavne dominovala radosť z toho, že počas kaplánskej praxe pod jeho vedením, dokázala s. farárka plne obstáť na poli duchovnej služby, a tak sa stať dobrou kazateľkou slova Božieho.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol dôstojný biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, ktorý počas svojho pôsobenia v cirkevnom zbore v Chmeľove pripravoval našu sestru farárku na konfirmáciu a dbal o jej ďalší rast v duchu našej viery. Zapôsobil na nás celou svojou osobnosťou, svojim oduševnením, no najmä svojou hlbokou vierou a evanjelickokresťanským presvedčením.

Počas slávnosti v úvodnej liturgii liturgovali sestry farárky Mgr. Beáta Fraňová z CZ Hrochoť, Mgr. Olinka Kaňuchová z CZ Žilina a br. senior Mgr. Peter Ján Soták z CZ Dobrá Niva. V záverečnej liturgii liturgovali biskup VD Mgr. Slavomír Sabol, senior HS Mgr. Miroslav Dubek a naša zborová sestra farárka Mgr. Katarína Kmecová. Slávnostnú atmosféru spestrili piesňami domáci zborový spevokol, deti so svojím programom, ako aj spevokol z cirkevného zboru v Chmeľove.

Úprimnými slovami pozdravili inštalovanú sestru farárku za pliešovský cirkevný zbor PaeDr. Anna Adamovicová, za seniorát, seniorálny dozorca HS Ing. Dušan Balko, za VMV HS Miroslava Balková, za spolužiačky Mgr. Silvia Gdovinová, za rodáčku z Pliešoviec Mgr. Irena Paľovová z CZ Očová, za domáci cirkevný zbor Chmeľov Mgr. Jana Ďuranová, za rímskokatolícku cirkev ThLic. Adam Cyril Gierasimczuk, za obec starosta obce Ing. Štefan Sýkora, za susedné CZ dozorca z CZ Babiná Ján Paleník a dozorca z CZ Sása Juraj Fiľo. Všetci vyjadrili úprimnú radosť, že bola s láskou a úctou prijatá do pliešovského cirkevného zboru. Zaželali jej veľa Božieho požehnania, vytrvalosti v tejto zodpovednej a náročnej úlohe, ale aj radosti a uspokojenia z dosiahnutých úspechov.

K prítomných sa slovami zo Žalmu 25 prihovorila aj novoinštalovaná sestra farárka. Poďakovala za prejavenú dôveru a vyslovila želanie, aby nás i naďalej Pán Boh sprevádzal milosťou a požehnaním, vzájomným porozumením, dobrými medziľudskými vzťahmi a spoluprácou k ďalšiemu napredovaniu nášho cirkevného zboru.

Deň plný sviatočných chvíľ bol požehnaným dňom pre všetkých zúčastnených. Naplnil srdcia veriacich pokojom, pretože svedčil o láske a spolupatričnosti vo viere k našej evanjelickej cirkvi.

A. Adamovicová, presbyterka CZ  | 5.12.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart