Sympózium venované J. B. Hroboňovi

Ev. a. v. cirkevný zbor, Biblická škola a Ev. základná škola v Martine v spolupráci so Združením ev. inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu ECAV uskutočnili 12. apríla 2008 pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin martinského ev. a. v. farára Jána Bohdana Hroboňa (6. 3. 1938 – 17. 1. 2006) jubilejné sympózium pod názvom VZBUĎ DUCHA DÁVNYCH SVEDKOV, PANE! o prenasledovaní cirkvi v období komunizmu.

V nedeľu 13. apríla 2008 na spomienkových službách Božích kázal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.
Pri tejto príležitosti uverejňujeme podstatný výťah z komuniké, ktoré bolo pripravené na záver martinského sympózia.

VZBUĎ DUCHA DÁVNYCH SVEDKOV
(VÝŤAH Z KOMUNIKÉ)

Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich vraviac: Choďte, postavte sa, a hovorte ľudu v chráme všetky slová tohto života.
Boha treba poslúchať viac ako ľudí!
(Sk 5, 19 – 20, 29)

Na úvod pozoruhodne navštíveného sympózia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov z Martina i celého Slovenska, odznelo duchovné slovo martinského evanjelického farára Jána Hroboňa a vstupné jubilejné slovo Miloša Kovačku o živote a diele Jánovi Bohdanovi Hroboňovi.

V hlavnom programe podujatia, ktoré bolo zamerané na odhaľovanie protináboženskej politiky, totalitných metód a represívnych spôsobov Komunistickej strany Slovenska, respektíve protiústavného tlaku Štátnej bezpečnosti voči slobode svedomia a vyznania, a najmä obrancom Kristovho evanjelia a kresťanskej viery, obzvlášť tzv. reakčným kňazom a laikom v evanjelickej cirkvi, vystúpili bádatelia Jerguš Olejár, Matej Oráč, Norbert Kmeť a Radoslav Ragač. Svedectvá viacerých prítomných, ktoré priblížili málo známe stránky podzemného hnutia v evanjelickej cirkvi, uviedol Milan Bruncko.
Sympózium poukázalo na potrebu komplexnejšie zdokumentovať a verejnosti predstaviť neznáme, málo známe a neraz nepochopiteľne prehliadané kapitoly v živote mnohých komunistickým režimom prenasledovaných svedkov viery, osobitne väzňov svedomia, a vyjadrilo výzvu na vytvorenie pamätnej knihy – pamätnice vernosti a oddanosti evanjeliu a cirkvi, ale i pokory bázne pred Hospodinom, ktorú svojím životom a dielom napísali mnohí evanjelickí kresťania, kňazi i laici, napríklad biskupi Vladimír Pavol Čobrda, Fedor Ruppeldt, Pavol Uhorskai, Ján Antal, kňazi Jozef Juráš, Juraj Struhárik, Ľudovít Vajdička, Otto Vízner, Darina Bancíková, Ján Agnet, Július Cibulka, Michal Hreško a mnohí ďalší, viacerí vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti označovaní ako „nepriateľské osoby“ komunistického štátu. Medzi nich patril, ako na to poukázali svedectvá sympózia, komunistickým režimom ostro sledovaný farár Ján Bohdan Hroboň, ktorý prednovembrovými kázňami povzbudzoval laické štruktúry evanjelického podzemného hnutia mladých kresťanov a podieľal sa na tajnej distribúcii náboženskej literatúry na Slovensku a na Ukrajine. Na martinskom stretnutí sa preukázalo, že v úsiliach o podobné podujatia treba pokračovať a hľadať vhodné vedecko-výskumné a dokumentačné platformy pre výskum postavenia evanjelických kresťanov v období nacizmu a komunizmu, a to nielen v domácich, ale i širších medzinárodných súvislostiach. Takto poňatý projekt by sa mal čím skôr stať prioritnou témou ECAV na Slovensku. Sympózium, ktoré sa uskutočnilo v dôstojnom ovzduší, dôrazne poukázalo i na nové formy a druhy sofistikovaného protikresťanského tlaku, ktoré sa vyznačujú úsilím znehodnocovať kresťanské hodnoty a vytláčať ich zo spoločenského vedomia, a to najmä tie, ktoré sa zásadným spôsobom podieľali na utváraní euroamerickej civilizácie, vybudovanej na kresťanských základoch. Dnes sú tieto hodnoty zámerne vymazávané z pamäte mládeže, verejnosťou i médiami sú neraz hrubo ignorované, extrémistickými hnutiami zneužívané a neraz sa stávajú terčom bezohľadnej denivelizácie či marginalizácie. Účastníci martinského jubilejného podujatia vyjadrili želanie usporiadať sympózium i na takúto aktuálnu, vyslovene naliehavú tému našich čias.

Po sympóziu sa uskutočnilo spomienkové pásmo na Jána Bohdana Hroboňa spojené s premietaním videodokumentov s úryvkami z jeho kázní, ktoré pripravili Boris a Zuzana Bukovskí v spolupráci s rodinou Jána Bohdana Hroboňa.

V nedeľu Jubilate – 13. apríla 2008 – sa v martinskom evanjelickom kostole uskutočnili slávnostné spomienkové služby Božie na Jána Bohdana Hroboňa s kázňou Mgr. Slavomíra Sabola, biskupa VD ECAV. V radostnom spomienkovom spoločenstve zdôraznil v mnohom „nehemiášovský osud“ Jána Bohdana Hroboňa, a to v povzbudzujúcej kázni, ktorou vyzval celé slovenské evanjelictvo k práci na duchovnom poli – k obnove hradieb a energickej práci na stavbe cirkvi, na text z Knihy Nehemiášovej (2, 1–12, 17–20), z ktorého vyberáme príznačné záverečné dva verše:
Keď to počuli Sanballat Chórónsky, ammónsky sluha Tóbijá a Arab Gešem, posmievali sa nám, opovrhovali nami a vraveli: Do čoho sa púšťate? Chystáte azda vzburu proti kráľovi? Nato som im odvetil: Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci sa dáme do toho a budeme stavať; ale vy nemáte podiel, ani právo, ani pamiatku v Jeruzaleme.

Martin 12. a 13. apríla 2008
Účastníci sympózia Vzbuď ducha dávnych svedkov, Pane!

Miloš Kovačka | 21.4.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart