Trenčania navštívili Lutherove miesta

V dňoch 16. 9. - 19. 9. 2010 podnikli členovia CZ ECAV Trenčín autobusový zájazd do krajiny Lutherovej reformácie. Ubytovanie si zabezpečili v Lipsku, odkiaľ každý deň vyrážali za novým poznaním. Po ubytovaní a krátkom oddychu sa viacerí členovia zájazdu vydali na prechádzku do priľahlých ulíc a parku.

Ďalší deň patril prehliadke hradu Wartburg a mesta Eisenach. Sprievodca na hrade takmer dokonalou češtinou priblížil členom zájazdu jeho históriu, ktorá sa spája s dvoma významnými osobnosťami: reformátorom Dr. Martinom Lutherom a sv. Alžbetou Durínskou. V Eisenachu postupne navštívili dom, v ktorom Martin Luther býval, ako aj rodný dom Johanna Sebastiana Bacha a Kostol sv. Juraja, v ktorom bol tento najväčší evanjelický hudobník všetkých čias pokrstený.
Tretí deň patril návšteve mesta Eisleben, v ktorom sa Martin Luther narodil a tu aj zomrel. Členovia zájazdu si so záujmom prezreli výstavu inštalovanú v rodnom dome reformátora a navštívili kostol sv. Petra a Pavla, v kaplnke ktorého bol Martin Luther pokrstený. Pozreli si aj dom, v ktorom Martin Luther zomrel, a v jeho bezprostrednej blízkosti navštívili Kostol sv. Ondreja, v ktorom Martin Luther povedal svoje posledné štyri kázne a pred smrťou tu ešte uviedol do úradu dvoch kňazov. V tomto kostole boli vystavené jeho pozostatky, kým ich nepreviezli do Wittenbergu. Cesta späť do Lipska viedla cez mestečko Lützen, kde si členovia zájazdu so záujmom prezreli kaplnku postavenú na pamiatku švédskeho kráľa Gustava II. Adolfa, ktorý tu zomrel počas jednej z najkrvavejších bitiek tridsaťročnej vojny, keď prišiel so svojím vojskom evanjelikom na pomoc. Záver dňa patril prehliadke Kostola sv. Tomáša v Lipsku, ktorý sa stal miestom posledného odpočinku Johanna Sebastiana Bacha. Historické pramene uvádzajú, že počas jeho života začínali sa služby Božie v tomto „jeho“ kostole ráno o 6. hodine a trvali 5-6 hodín. Nešporné služby Božie sa začínali o 14. hodine a trvali 4-5 hodín
Posledný deň viedla cesta členov zájazdu najskôr do Zámockého kostola vo Wittenbergu, kde sa zúčastnili na službách Božích. Pre väčšinu z nich bolo silným emotívnym zážitkom, že práve v tomto kostole posledného odpočinku Martina Luthera a Filipa Melanchtona smeli pristúpiť k stolu Pánovej milosti a prijať sviatosť Večere Pánovej. Po službách Božích ich miestna sprievodkyňa nesmierne pútavým spôsobom oboznámila s historickými reformačnými udalosťami, ktoré sa spájajú s týmto kostolom. Členovia zájazdu mali pocit hrdosti, keď na jednom z mozaikových okien tohto kostola mohli vidieť podobizeň Leonarda Stöckela, reformátora z Bardejova.
Ďalšia časť návštevy Wittenbergu patrila prehliadke tohto mesta, keď kroky členov zájazdu viedli k domu Martina Luthera, k domu Filipa Melanchtona, k univerzite, na historické námestie, kde sa okrem starej radnice nachádzajú dva doma Lucasa Cranacha, „fotografa“ reformácie, a, samozrejme, do Mestského kostola, kde Martin Luther pravidelne kázal a kde boli pokrstené i jeho deti.

Členovia zájazdu sa vrátili domov síce trochu unavení, ale plní nových poznatkov, ako aj nezabudnuteľných zážitkov a dojmov.

Ján Bunčák, zborový farár | 24.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart