V Šali-Veči oslávili 65. výročie prisťahovania

V nedeľu 10. júla 2011 si CZ ECAV Diakovce pripomenul 65. výročie prisťahovania evanjelikov a baptistov do dcérocirkvi Šaľa-Veča. Kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD Milan Krivda.

V lete 1946 sa v rámci presídľovania presťahovalo 12 rodín z podtatranských obcí Mengusovce a Štôla. Rodiny prišli do kraja, v ktorom nemali svoj cirkevný zbor. Spočiatku sa evanjelici a baptisti schádzali k službám Božím po rodinných domoch. Neskôr boli evanjelici pričlenení k CZ Rastislavice a v 70. rokoch minulého storočia k CZ Diakovce. V roku 1966 si evanjelici a baptisti vo Veči postavili spoločnú modlitebňu. Aby nedochádzalo k nedorozumeniam, malo toto ekumenické spoločenstvo v Šali-Veči svoj štatút, podľa ktorého sa riadili záležitosti používania a údržby budovy až do roku 2005, keď ekumenické spoločenstvo zaniklo odchodom baptistov. Mávali spoločné zhromaždenia s 90 %-nou účasťou, počúvali kázne ordinovaných aj laikov a s nadšením spievali piesne z Tranoscia a baptistického spevníka. V súčasnosti má dcérocirkev Šaľa-Veča 56 členov

Na úvod všetkých prítomných privítala sestra dozorkyňa Renáta Vinczeová. Liturgiou poslúžili brat farár zo Svätoplukova Peter Paluga, brat Ján Ondrejčin, rodák z Veče, a domáca sestra farárka Zora Tuláková.

Brat biskup ZD Milan Krivda v kázni Božieho slova na základe slov z Listu Židom 11, 8 o Abrahámovom putovaní z viery priliehavo oslovil slávnostné zhromaždenie v Spoločenskom dome v Šali-Veči, kde sa potomkovia, príbuzní a známi presťahovaných zišli pre nedostatok miesta v modlitebni.

Po kázni zaspieval domáci zborový spevokol pod vedením Kataríny Bosákovej, ktorá zaspievala aj sólo. Zhromaždenie pozdravili brat Ján Ševčík zo Štôly a bývalý brat farár Českobratskej cirkvi Vlastimil Svoboda, ktorý kedysi vypomáhal ako laický kazateľ. Históriu presídlenia prečítal brat presbyter Michal Vechter.

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť, za to, že nás ochraňoval počas celej doby a prosíme o Jeho sprevádzanie a pomoc v ďalších dňoch.

Zora Tuláková, farárka v Diakovciach | 19.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart