V Dunajskej Strede opravujú kostol a faru

V CZ ECAV Dunajská Streda sme koncom mája 2011 po dlhých prípravách začali s opravou strechy nášho chrámu Božieho, ako aj budovy fary. Prosíme pri tom o Božiu pomoc aj finančnú podporu od bratov a sestier vo viere.

Náš kostol bol posvätený v roku 1883. V roku 1938 k nemu bola dostavaná veža s tromi zvonmi a hodinami a zároveň bola vykonaná aj doteraz posledná oprava strechy. Odvtedy už prešla dlhá doba, a tak strecha už mnoho rokov čakala na opravu. Po potrebnej príprave a uvážení potrieb sa CZ pustil do opravy strechy aj krovu, pretože strop je zavesený na krove a kvôli prehybu stropu nám už začala opadávať aj vnútorná omietka v kostole.

Aj naša fara, postavená okolo roku 1905, už dlhšie čakala na opravu, a tak sme ju tiež zahrnuli do programu opráv. Na fare chceme vymeniť strechu a zatepliť celú budovu, aby sme tak spĺňali dnešné ekologické aj ekonomické prevádzkové požiadavky.

Dúfame, že s Božou pomocou všetko dobre dopadne a opravy úspešne ukončíme. Pri našej práci nám pomáhajú naši cirkevníci prácou i finančnými darmi. Väčšinu opráv však hradíme z vlastných malých zborových zdrojov financií. Veľmi nám pomáha mesto Dunajská Streda financovaním odvozu odpadu a peňažným darom, za čo sme všetkým veľmi vďační. Pán Boh nech ráči požehnať naše dielo aj všetko pomocné ruky.

Kto by nám chcel aj na diaľku a podporiť naše úsilie a pomôcť nám, môže tak urobiť formou príspevku na náš zborový účet v Slovenskej sporiteľni (č. ú. 21867113/0900), prípadne osobne na Evanjelickom farskom úrade na Štúrovej ul. 10 v Dunajskej Strede. Všetkým ochotným darcom zo srdca vopred ďakujeme!

Jozef Horňák, námestný farár | 10.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart