V Petržalke blahoželali J. Klátikovi k 80-tke

Na 4. pôstnu nedeľu 18. marca 2012 v cirkevnom zbore v Bratislave-Petržalke zablahoželali bratovi farárovi v. v. Mgr. Jánovi Klátikovi k jeho 80. narodeninám. Kázňou slova Božieho poslúžil brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

Na službách Božích sa zúčastnil aj brat generálny biskup s rodinou. Spoluliturgovali sestra farárka Martina Krivdová a brat farár Vladimír Kmošena. Do programu služieb Božích prispel detský spevokol Plamienok a zborový spevokol Laudate.

Brat dištriktuálny biskup Milan Krivda sa v kázni na text Mk 8, 31 – 34 zamýšľal nad tým, ako prijímame kríž a utrpenie. Zdôraznil, že náš Pán Ježiš Kristus nám nesľubuje, že sa ako Jeho nasledovníci budeme mať len dobre, ale naloží na nás len taký kríž, ktorý dokážeme uniesť, ba ešte nám s ním aj pomáha. Obrátil sa aj na jubilanta: „Ani vy, brat farár, ste to nemali na ružiach ustlané. Aj vy ste boli pod tlakom a možno aj pred voľbou, či treba volať ľudí k pokániu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Áno, rozhodli ste sa byť služobníkom Božím – a to aj stále s Božou pomocou robíte už síce nie v aktívnej službe, ale slúžite tým spôsobom, aký je najvhodnejší. Iste dnes v duchu ďakujete aj za vašu drahú manželku, ktorá vás sprevádza životom. Stále stojí pri vás – ako ste si to pred oltárom sľúbili – aj v dobrom, aj v zlom, aj v šťastí, aj v nešťastí, aj v chorobe a nedostatku. To je skutočná viera, ktorá sa dokazuje činmi.“

Mgr. Ján Klátik desať rokov požehnane pôsobil v CZ ECAV Bratislava-Petržalka, kde vypomáhal i vtedy, keď už mohol byť na zaslúženom odpočinku. Pomáhal aj pri zakladaní Cirkevnej základnej školy M. Luthera a Cirkevnej materskej školy F. Melanchtona a poslúžil v nich pri vyučovaní náboženstva a v cirkevnom zbore všade tam, kde to bolo potrebné. Za všetko, čo brat farár urobil pre petržalský cirkevný zbor, ale aj za to, čo urobil pre cirkev ako senior Gemerského seniorátu a zborový farár v Revúcej, mu poďakoval vtedajší petržalský zborový dozorca Pavel Strhár. Zároveň poďakoval aj sestre Zlatici Klátikovej, ktorá až do konca minulého roka pôsobila v Petržalke ako kantorka a dirigentka zborového spevokolu Laudate a predtým aj detského spevokolu Plamienok.

Brat farár Ján Klátik vyslovil vďaku Pánu Bohu za to, že mohol zas pozdraviť svojich bývalých cirkevníkov a popriať im hojnosť Božej milosti, lásky a Božieho požehnania. Zdôraznil význam Božieho slova ako rozhodujúceho v celom svojom živote - v ňom vždy nachádzal usmernenie a pomoc a slúži ním aj teraz tam, kde je to potrebné. „Buďte tými, ktorí Božie slovo poznajú, vážte si ho, nech zostane aj pre vás navždy rozhodujúce,“ prihovoril sa chrámovému zhromaždeniu brat farár.

Životopis - Ján Klátik

Narodil som sa ako tretí syn mojich rodičov v malej novohradskej dedinke Senné.V rodnej obci som vychodil základnú školu. Do Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy som chodil v Lučenci, kde som v roku 1951 maturoval. V tom istom roku som bol zapísaný na štúdium na SEBF v Bratislave, ktoré som ukončil v roku 1955, a v tom istom roku som bol ordinovaný za kňaza ECAV. Po dvojročnej vojenskej službe som bol rok kaplánom v Trenčíne a potom vyše roka seniorálnym kaplánom v Nových Zámkoch. Na prvú kňazskú stanicu som nastúpil v roku 1961 v Kolárove. Ďalším mojím pôsobiskom bol cirkevný zbor v Muránskej Dlhej Lúke v Gemeri. Od roku 1970 som bol voleným zborovým farárom v Revúcej v Gemeri, kde som zotrval 25 rokov. Odtiaľ som prešiel ako námestný farár do cirkevného zboru v Bratislave-Petržalke, kde som pôsobil 10 rokov.
V služobnej hodnosti som účinkoval ako kaplán, farár, konsenior a senior.

Do stavu manželského som vstúpil so Zlaticou, rod. Hrdinovou, v roku 1961. Ako rodičia sme vychovali dvoch synov: lgora a Miloša. Starší syn Igor je inžinierom a kantorom v cirkevnom zbore. Mladší syn Miloš je evanjelickým farárom a v súčasnosti pôsobí ako generálny biskup ECAV a zároveň pedagóg na EBF UK. Obidvaja synovia majú manželky farárky. Ako starý otec sa teším zo šiestich vnúčat.

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart