V Príbelciach: „Láska Kristova spája nás“

765. výročie prvej písomnej zmienky o obci si pripomenuli 1. augusta 2009 v Príbelciach. Vyvrcholením Dní obce sa stali slávnostné služby Božie, na ktorých sa zúčastnili aj rodáci a brat senior NOS Jaroslav Ďuriš.

Píše sa 1. august 2009. Príbelské kostolné zvony zvonia, a tým zvolávajú svojich domácich viery do chrámu Božieho na slávnostné služby Božie. Zvolávajú však nielen domácich, ale aj tých, ktorí tu vyrástli, ale život ich zavial do diaľav za prácou, školou, bývaním a inými povinnosťami. Zvoláva všetkých tých, ktorí nezabudli na rodnú hrudu, na matkine zodraté ruky a otcove mozoľnaté dlane, na ich láskavé srdcia. Všetkých tých, ktorí opäť po piatich rokoch prijali pozvanie obce na oslavy 765. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Príbelce.

Po bohatom piatkovom programe pre veľkých i malých, v sobotu na slávnostných službách Božích poslúžil zvesťou rodák, brat farár Mgr. Juraj Macko z Dačovho Lomu. Prihovoril sa k svojim slovami z Mich 6, 8: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ Tieto slová sú nielen výzvou, takou prepotrebnou v dnešnej dobe, k zachovávaniu práva, ale aj ku vzájomnej ochote milovať sa navzájom kresťanskou láskou a skutočne, nie iba navonok, žiť svoj život s Trojjediným Bohom.

Liturgiou vo svojom rodnom CZ poslúžili aj Jana Drottnerová, zborová farárka v Zemianskom Podhradí, a Jaroslav Ďuriš, zborový farár v Stredných Plachtinciach a senior NOS, ktorý zároveň v svojom príhovore uvažoval nad tým, či sa takto v hojnom počte budú schádzať aj ďalšie generácie. Podotkol, že ozajstnou celebritou v súčasnosti nie je nejaká televízna hviezda, ale každý otec, ktorý sa stará o svoje deti, a každá matka, ktorá ich neopúšťa. Takto sa potom deti rady vracajú do svojej rodnej obce a sú na ňu hrdé.

Prihovoril sa aj malozlievsky brat farár, administrátor CZ Príbelce Mgr. Matej Alcnauer, ktorý vyzdvihol slová z 2Kor 5, 14, napísané na vnútornej chrámovej stene: „Láska Kristova spája nás.“ Všetci si zaiste prajeme, aby nás táto láska spájala, nech sme kdekoľvek, v ktoromkoľvek kúte Slovenska či sveta.

O všetkých hospodárskych zmenách, opravách, podujatiach a novinkách v cirkevnom zbore - a nebolo ich málo - oboznámil prítomných brat kurátor JUDr. Stanislav Celleng.

Organový sprievod dopĺňala husľová virtuózka sestra PhDr. Viera Podhradská a svoju radosť v srdci vyjadrila aj hudobná skupina manželov Pástorovcov a Parkániovcov.

O tom, že tento cirkevný zbor žije skutočne kontinuálne s odkazom svojich predchádzajúcich generácii, svedčí aj fakt, že nezabúdame na niektoré zvyky. Napríklad počas slávnostných SB stoja dievčence „na kämeni“, čo znamená, že stoja pred oltárom, oblečené v slávnostnom kroji. Tento zvyk pochádza z čias, keď býval kostol taký plný, že mladé dievčatá museli stáť, a bolo ich toľko, že stáli až pred oltárom. Dnes je to vrúcne prianie mnohých nás a veríme, že s pomocou Ducha Svätého to bude možné - možno už o ďalších päť rokov pri 770. výročí.

Nech Pán požehnáva všetkých, ktorí s láskou vychovávajú svoje deti, a vštepujú im vieru a zbožný spôsob života svojich otcov!

Zuzana Alcnauerová | 5.8.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart