V Príbelciach prvý raz zlatá konfirmácia

24. október 2010 sa stal významným dňom v histórii CZ ECAV Príbelce. Po prvýkrát si jubilujúci konfirmandi pripomenuli 50. – 59. výročie svojho konfirmačného sľubu. Zo 133 konfirmovaných detí sa dnešného dňa dožilo už iba 89. Pozvanie prijalo 52 jubilantov.

Služby Božie sa začali hlaholom zvonov a slávnostným vstupom jubilantov do chrámu. Viedlo ich zborové predsedníctvo – Zuzana Alcnauerová a Ján Gajdoš spolu s bratislavskou sestrou farárkou Erikou Hlačokovou.

Na celých službách Božích sa spievalo zo starých spevníkov – „Tranosciusov“ ako spomienka na časy minulé. Svoju radosť z tohto dňa vyjadrila aj príbelsko-plachtinská hudobná skupina P&P spevom vlastnej piesne a tiež aj novovzniknutý zborový spevokol. Slová zo 71. žalmu, ktoré pozvali jubilantov na túto slávnosť, sa stali základom pre kázňový príhovor: „Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť!“
V kázňovom príhovore domáca sestra farárka vyzdvihla, že ak Hospodinovi dôverujeme už od svojej mladosti, keď sme ešte plní elánu, síl i zdravia, a viera nás neopustí ani v priebehu ďalších rokov, ktoré často prinášajú rôzne bôle, straty (partnera, detí, zdravia), tak v čase staroby môžeme cítiť Otcovskú pomocnú ruku, môžeme zakusovať to, že On nás neopúšťa, tak ako neopustil ani Krista na kríži. Vyšší vek so sebou prináša aj pozitíva: zrelosť viery, názorov, múdrosť, ktorú treba odovzdávať ďalším generáciám a ktorú by sme si my mladší mali osvojovať.

Jubilantom odovzdali rozpomienky na tento deň a bola im prislúžená Večera Pánova. Po službách Božích si ešte uctili pamiatku zosnulých bratov farárov Jána Chvosteka a Jána Oslíka, ktorí sú pochovaní na nádvorí pred chrámom.

Tento krásny deň bol zakončený spoločným pohostením, dlhými rozhovormi, dobrou náladou a vďakou, ako aj spontánnym spevom nábožných piesní. Vďaka Bohu!

Foto: Z. Kupcová

Z. Alcnauerová, zborová farárka | 29.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart