Valné zhromaždenie KEI VD

7. 11. 2009 v Starom kolégiu v Prešove po 7 rokoch opäť zasadalo valné zhromaždenie občianskeho združenia Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska, na ktorom schválili programový zámer na obdobie 2009 – 2010.

Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska (KEI VD) je občianskym združením evanjelicky cítiacich vzdelancov, ktorí nadväzujú na najlepšie spoločenské, vzdelanostné, kultúrne a národné, evanjelicky orientované tradície východoslovenského regiónu.

Valné zhromaždenie otvoril úvodnou pobožnosťou biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (VD ECAV) Slavomír Sabol. Prítomným pripomenul, že evanjelická inteligencia mala v dejinách svoje nezastupiteľné miesto, čo následne vyvoláva otázky, aký je jej prínos pre súčasnú spoločnosť. Podľa biskupa je jej prvoradým poslaním stáť v službe svojho Boha a byť nápomocnou svojej cirkvi. Zdôraznil, že inteligencia nesmie byť neprimerane hrdá na dosiahnuté vzdelanie a tituly, veď: „... plný klas sa vždy klonil k zemi a len prázdny sa týčil k nebesiam...“ Iba ten, kto prijíma múdrosť ako dar od Boha, stáva sa pokorným pred životom i Bohom. Biskup podčiarkol, že ľudia si nebudú pamätať na dosiahnuté tituly, ale na to, koľko človek obetoval v službe národu. Kázeň ukončil výzvou: „Žijeme v spoločnosti, kde sa pravda liberalizuje a spoločnosť demoralizuje. Je tu trend, ktorý ničí odkaz otcov, trend, ktorý je zameraný proti Bohu ... Vyzývame evanjelickú inteligenciu, aby si zachovala vlastnú identitu, aby sa postavila do služby svojho Boha a cirkvi a aby svoje obdarovania nevyužívala iba pre seba. Takú inteligenciu cirkev potrebuje!“

KEI schválilo programový zámer na obdobie 2009 – 2010. Do plánu činnosti sú zahrnuté pravidelné prednášky a besedy na aktuálne témy, ktoré sa budú konať raz mesačne. Združenie chce byť nápomocné pri organizovaní Reformačných dní cirkevného zboru Prešov, ako aj vedeckej konferencie Život a dielo Leonarda Stockela (Bardejov, 2010). Evanjelická inteligencia pamätá aj na 260. výročie J. S. Bacha a jeho prínos pre hudobný svet si pripomenie sériou koncertov. Vedeniu Východného dištriktu KEI ponúklo spoluprácu pri zriadení evanjelického cirkevného múzea v priestoroch Starého kolégia, súčasnom sídle Biskupského úradu ECAV. Spolupodieľať sa chce na vydaní a propagácii dvoch knižných titulov: Kolárovský Pavel: Juraj Thurzo, život a dielo (ACEP XI.), Stöckel Leonard (zborník z vedeckej konferencie).
Valné zhromaždenie KEI Východného Slovenska si zvolilo nové predsedníctvo. V období 2009 – 2013 prácu evanjelickej inteligencie povedie predseda Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelického kolegiálneho gymnázia (EKG), a tajomník Matej Oráč, duchovný správca EKG v Prešove. Členovia KEI sa môžu zapojiť do práce 8 sekcií: teologicko-filozofickej (Ján Bakalár, ev. farár a senior), vedecko-popularizačnej (Kamila Urmaničová), pedagogickej (Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo BÚ VD), ekonomicko-podnikateľskej (Zuzana Kolesáriková, správkyňa majetku BÚ VD), právnickej (Juraj Gáll, právnik), sociálno-psychologickej (Viera Hybenová, psychologička), umeleckej (Karol Medňanský, hudobník) a mediálno-publicistickej (Emília Mihočová, ev. kaplánka). Každý člen KEI môže vyvíjať ľubovoľné množstvo aktivít vo viacerých sekciách.

Došlo aj k zmene stanov. KEI VS sa transformovalo na občianske združenie. Členovia sa zaviazali, že na prácu a potreby združenia budú prispievať členským ročným finančným príspevkom vo výške 10 eur.

Valné zhromaždenie potvrdilo základné poslanie KEI VS: združovať a aktivizovať evanjelických intelektuálov. Zaujímať zodpovedné postoje k udalostiam odohrávajúcim sa v spoločnosti, a tak napomáhať šíreniu učenia ECAV, dobru slovenského národa a štátu bez ohľadu na konfesionálne, národnostné a iné rozdielnosti.
Sídlom KEI VS je Prešov. Najvyšší orgán je Valné zhromaždenie. Finančné prostriedky na svoju činnosť získava z členských ročných príspevkov, darov a iných príjmov. Svoju činnosť vyvíja na území Šarišsko-zemplínskeho, Košického, Tatranského a Gemerského seniorátu ECAV. Členom združenia sa môže stať každý, kto má záujem podporovať dobré meno ECAV a kto sa stotožňuje so stanovami a zámermi Kolégia evanjelickej inteligencie VS.

E. Mihočová , ev. kaplánka | 18.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart