Výlet Spolku E. M. Šoltésovej

V CZ Krupina pracuje Spolok E. M. Šoltésovej, ktorý každý rok organizuje výlet za poznaním významných evanjelických osobností.Tentoraz to bol výlet do Veľkého Krtíša, rodiska významného dejateľa, príslušníka štúrovskej generácie A. H. Škultétyho.

Náš program v 15. nedeľu po Svätej Trojici sa začal účasťou na službách Božích vo veľkokrtíšskom kostole. Na záver sa brat senior Miroslav Dubek prihovoril všetkým prítomným a poďakoval Pánu Bohu za tento čas milosti.

Po skončení služieb Božích nás pozvali do zborového domu, kde sme boli veľmi milo prijatí a pohostení. Brat farár Ján Ruman nám priblížil A. H. Škultétyho a jeho význam pre cirkev i slovenský národ. Poukázal na to, že takíto ľudia viery sú svedectvom aj pre našu súčasnosť. Škultéty svoj život zasvätil Bohu a národu.

Po prednáške sme sa rozhovorili o radostiach a starostiach zborového života. Dozvedeli sme sa o záslužnej a obetavej práci členov cirkevného zboru, čo nás veľmi oslovilo. Kresťan má byť nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Tento zbor svojou prácou napĺňa odkaz evanjelia o službe blížnemu.

Po prehliadke pamätnej izby sme pri pamätnej tabuli spoločne zaspievali pieseň z ES č. 564,, Kto za pravdu horí ₺.

Výlet pokračoval na hrad Modrý Kameň. Tu sme sa pri prehliadke expozície bábkarských kultúr a hračiek vrátili do detských čias.

Navštívili sme aj CZ ECAV Dačov Lom, kde nás Múzeom ľudových tradícií a aj nie tak veľmi vzdialenou minulosťou previedol brat farár Juraj Macko. Zakladateľom aj prevádzkovateľom múzea je Cirkevný zbor ECAV Dačov Lom. Toto múzeum je veľmi zaujímavé a odporúčame jeho návštevu. Pútavé rozprávanie o histórii Dačovho Lomu urobilo bodku za naším výletom.

Postoj nášho srdca po tomto Bohom požehnanom dni sa dá vyjadriť slovami z Písma svätého: ,,A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša.₺ (SK 4, 32a)

Pánu Bohu vďaka za tento deň.

Spolok E. M. Šoltésovej pri CZ ECAV Krupina  | 25.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart