Výskumy v Rimavskom Brezove

Rimavskobrezovský kostol je už šiesty rok v rukách odborníkov z oblasti reštaurátorstva, kunsthistórie, dendrológie a archeológie a vydal mnoho tajomstiev – pôvodnú sedemstoročnú kamennú podlahu, latinský nápis z poreformačného obdobia na víťaznom oblúku, vzácne fresky a latinský nápis s datovaním na predele barokového oltára.

Vďaka schváleniu projektu s názvom Prípravné dokumentácie ku komplexnej obnove Evanjelického kostola v Rimavskom Brezove Ministerstvom kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom a realizácii architektonicko-historického výskumu boli objavené okná na gotickej stene a vstup na emporu, ktorá bola v 18. storočí umiestnená na severnej stene pôvodného chrámu. Výskum a dokumentáciu spracovala kunsthistorička Mgr. Ľubica Fillová.

Súčasťou schváleného projektu je aj reštaurátorský výskum lode gotického kostola, ktorý je realizovaný Mgr. art. Miroslavom Janštom. Dendrologický výskum krovu a jeho dokumentáciu zhotovil prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc. Projektová dokumentácia, ako aj archeologický výskum exteriéru chrámu budú ukončené v 3. štvrťroku 2012. Všetky výskumy sú vykonávané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec.

Komisia MK SR schválila v roku 2012 v programe Obnovme si svoj dom aj projekt Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Rimavská Baňa s rovnakým zámerom realizácie prípravných dokumentácií, t. j. projektovej dokumentácie a archeologického výskumu exteriéru kostola.

Cieľom spomínaných výskumov je zhotovenie odborných podkladov ku komplexnej obnove gotických kostolov v Rimavskom Brezove i v Rimavskej Bani. Výsledkom projektov budú špecializované prípravy pre záchranu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú súčasťou Gotickej cesty Spiš – Gemer.

Janka Miháliková, Rim. Brezovo, Rim. Baňa | 2.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart