Z inštalácie nového seniora Bratislavského seniorátu

V sobotu 8. novembra 2008 sa konala slávnostná inštalácia nového seniora Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku Borisa Mišinu. Vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave ho do úradu uviedol biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

V inštalačnom príhovore na text z Józuu 1, 1 – 9 brat biskup Krivda zdôraznil, že brat senior Boris Mišina má v danej oblasti bohaté skúsenosti, keďže pred príchodom do cirkevného zboru v Bratislave pôsobil ako senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Na príklade starozmluvného Józuu brat biskup vyslovil novému seniorovi na jeho cestu v novom úrade slová povzbudenia: “Možno aj tebe rovnako ako Józuovi víria myšlienky hlavou, či všetko zvládneš tak, ako to bude od teba žiadať Hospodin. Viesť ľudí do zasľúbenej krajiny a svedčiť o Božej láske, pomoci aj v tejto dobe je náročná úloha. Hospodin však stojí pri tebe, ale aj pri všetkých kresťanoch, ktorý sa rozhodnú ísť za Ním a plniť to poslanie, ktorým ich poveril na mieste, kde pracujú. Uisťuje nás všetkých a povzbudzuje: Nestrachuj sa a nezúfaj. Ak by sme sa spoliehali len na svoje vlastné sily, na svoju vlastnú múdrosť – iste by sme si museli aj zúfať, prežívali by sme obavy. No ako veriaci ľudia si zúfať nemusíme ani nemusíme mať pochybnosti, lebo vieme, že na všetky naše otázky, problémy a starosti nie sme ponechaní len sami na seba, ale je pri nás Ten, ktorý nám pomáhal aj doteraz, ktorý bol s nami a tiež aj s našimi predkami a predchodcami v úrade.”

Brat biskup zaželal novému seniorovi veľa síl a Božej milosti v ďalšej službe ľuďom a cirkvi a súčasne poďakoval za službu bývalému seniorovi BAS Miroslavovi Jägrovi, ktorý v tomto úrade pôsobil 12 rokov.

Senior Boris Mišina sa prítomným prihovoril slovami 73. žalmu “Mňa blaží Božia blízkosť” a poďakoval predovšetkým Pánu Bohu za Jeho ruku, ktorú cíti nad sebou, ako aj všetkým bratom a sestrám za dôveru, ktorú doňho vložili a ktorú s Božou pomocou nechce sklamať.

Na slávnostných službách Božích liturgovali predsedajúci farár cirkevného zboru v Bratislave Michal Zajden, predchodca v úrade seniora Jägra brat farár Ján Podlesný, zborový farár Martin Šefranko a námestná farárka Erika Hlačoková.

Slávnostnú atmosféru inštalácie dotvorilo vystúpenie spevokolu Cirkevného zboru Bratislava a Komorného súboru Salus pod vedením Viery Jägrovej. Zahrala i mládežnícka skupina eMko-band, ktorý vedie Ria Ölvöcká.

Edita Škodová | 19.11.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart