Z konventu Myjavského seniorátu

Výročný seniorátny konvent Myjavského seniorátu sa konal v prvú nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2012. Hostiteľom bol cirkevný zbor v Kostolnom, kde sa konali úvodné služby Božie, a Vaďovce, kde zasadal konvent.

Počas nich sa uskutočnil úvod seniorátneho dozorcu Štefana Ružičku. Vykonal ho biskup ZD ECAV Milan Krivda, ktorý bol aj slávnostným kazateľom. Kázal na text 2Tim 2, 8 - 9. Úvod novozvolených dozorcov cirkevných zborov Myjavského seniorátu vykonal senior MYS Juraj Šefčík.

Potom sa účastníci presunuli do neďalekých Vaďoviec, kde sa konala pracovná časť konventu. Rokovanie poctil svojou návštevou generálny biskup ECAV Miloš Klátik, prítomný bol aj dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš. Všetkých privítala starostka obce Alžbeta Tuková, pričom vyslovila, že konanie takéhoto zhromaždenia a návšteva vzácnych hostí je pre obec poctou a v tomto zmysle bol aj urobený zápis do pamätnej knihy.

Výročnú správu za rok 201l predniesol senior Juraj Šefčík, pričom ako motto použil slová biblického textu „Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje“. Súčasťou konventu boli voľby presbyterstva, hospodárskeho výboru, predsedov výborov a právnych zástupcov MYS. Na závere sa konventuálom prihovorili všetci hostia. Biskup ZD Milan Krivda hovoril o dištriktuálnom dni na Branči, pričom ďakoval všetkým, ktorí majú každoročne zásluhu na jeho príprave a úspešnom priebehu. Ďalej pripomenul, že svoju vieru okrem iného dokazujeme aj účasťou v bohoslužobnom spoločenstve. Napokon sa prihovoril a pomodlil generálny biskup Miloš Klátik.

Po skončení koventu mnohí využili možnosť kúpiť si knihu Cestou viery o iniciatívach evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska. Generálny biskup ECAV Miloš Klátik, autor knihy, ju na požiadanie vďačne podpísal.

Za dôstojnú prípravu seniorátneho konventu vyslovujeme úprimnú vďaku CZ Kostolné na čele so sestrou farárkou Ľubicou Kopincovou a obecnému úradu vo Vaďovciach.

Oľga Zlochová, Senica | 18.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart