Z OSLÁV 400. VÝROČIA ZALOŽENIA KRÁĽOVEJ

V Modre-Kráľovej sa koniec mája sa niesol v znamení „Kráľovského hodovania“. Tak sa nazýval program, ktorým si v dňoch 28. – 31. 5. Kráľová pripomínala 400. výročie založenia poddanskej obce slobodného kráľovského mesta Modry. Na sprievodných podujatiach sa významne podieľal miestny evanjelický cirkevný zbor pod vedením zborovej farárky Sidonie Horňanovej.

Jednou z aktivít cirkevného zboru hneď v prvý deň osláv – vo štvrtok podvečer – bolo slávnostné otvorenie Múzea ľudovej školy a hudobno-poetický večer v evanjelickom kostole spojený s vernisážou výstavy Umelci Kráľovej. Oslavy vyvrcholili ekumenickou slávnosťou v nedeľu.

Múzeum ľudovej školy Daniela Neumanna
Múzeum bolo zriadené priamo v pôvodnej triede evanjelickej školy, ktorá si dodnes zvonka zachovala pôvodnú fasádu. Stála expozícia v múzeu je spojená s osobnosťou prvého evanjelického učiteľa v Kráľovej Daniela Neumanna - v tomto roku uplynie 100 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti dal cirkevný zbor zreštaurovať aj náhrobný kameň na cintoríne, ktorý dali učiteľovi postaviť vďační evanjelici. Múzeum ľudovej školy bolo zriadené v spolupráci s OZ Modranská beseda a SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre. Kurátorkou múzea s expozíciou školy z čias Rakúsko-Uhorska je Agáta Petrakovičová zo SNM Múzea Ľ. Štúra v Modre. Školská expozícia sa bude v budúcnosti obmieňať v závislosti od jednotlivých období v slovenských dejinách. Expozíciu do múzea zapožičala zo zbierky Marta Galádová, bývalá evanjelická učiteľka z Tomášoviec, vášnivá zberateľka predmetov so školskou tematikou.
Pri otvorení múzea vystúpili žiaci Základnej školy v Modre (v Kráľovej škola nie je) a prihovoril sa aj pán riaditeľ E. Šimonovič, ktorý uvítal iniciatívu cirkevného zboru a teší sa na vzájomnú spoluprácu. Pretože škola má byť živá a potrebuje žiakov, okrem žiakov – návštevníkov v nej našli miesto aj deti z detskej besiedky pri cirkevnom zbore, oblečené v krojoch, ktoré pod vedením M. Galádovej predviedli, ako prebiehalo vyučovanie v minulosti.

Hudobno-poetický večer s vernisážou umeleckých diel
Po otvorení školského múzea oslavy pokračovali hudobno-poetickým večerom v kostole, ktorý bol spojený s vernisážou diel umelcov – výtvarníkov, sochárov, rezbárov a fotografov. Počas večera sa predstavili tak profesionálni, ako aj amatérski umelci z literárnej, hudobnej a výtvarnej oblasti, ktorí sú spojení s Kráľovou pôvodom alebo témou ich tvorby. Na začiatok domáca zborová farárka S. Horňanová predniesla príhovor a zaspievala starosloviensky Otče náš. Potom bola prezentovaná básnická tvorba troch autorov: Idy Ďuriškovej z Petržalky, vnučky prvého evanjelického farára v Kráľovej Jozefa Javoša, Jaroslavy Šinkovičovej, dnes už zosnulej pracovníčky s deťmi v Kráľovej (jej básne recitovali jej odchovankyne – členky SEM-u), a Jozefa Trtola z Kalinova, rodáka z Kráľovej, ktorý vydal viaceré básnické zbierky (básne recitovala jeho manželka Oľga). Prednesy básní sa striedali s hudobnými vstupmi – hrou na organe, klavíri a husliach v spolupráci so ZUŠ v Modre, ktorá do kostola zapožičala klavírny nástroj. Medzi hudobnými účinkujúcimi sa predstavili aj M. Makovník, evanjelický kantor v Modre-Kráľovej, a zmiešaný spevokol a ženský spevokol CZ ECAV Modra-Kráľová. Viac než hodinovým programom sprevádzala miestna zborová farárka. Po hudobno-poetickej časti nasledovala pozvánka na vernisáž umeleckých diel miestnych umelcov. Pre veľký záujem výstava v kostole potrvala ešte ďalší týždeň.

Ekumenická slávnosť
Oslavy 400. výročia založenia Kráľovej vyvrcholili slávnostnou ekumenickou pobožnosťou v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej, na ktorej sa zúčastnili miestni evanjelickí a rímskokatolícki kresťania. Obaja duchovní predstavitelia J. Mišík a S. Horňanová sa prihovorili zhromaždeniu na základe slov evanjelia o colníkoch Zacheovi a Matúšovi. Zdôraznili myšlienku duchovných hodov, na ktoré nás pozýva Pán Ježiš v cirkvi. Odzneli aj príhovory hostí: V. Medlena, poslanca za BSK, bývalého primátora Modry, Ľ. Pokojného, rímskokatolíckeho duchovného v Skalici, a M. Čopa, evanjelického farára z Modry.
Z chrámu sa ekumenické zhromaždenie presunulo pred evanjelický kostol k pamätníku, kde si uctilo pamiatku padlých vojakov v obidvoch svetových vojnách. Predstavitelia obidvoch cirkvi položili k pamätníku veniec a evanjelický spevokol zaspieval pieseň Ó, Pane, drahý.
Po pietnej spomienke pred kostolom sa evanjelickí veriaci presunuli na cintorín, kde sa uskutočnila pietna spomienka na učiteľa Daniela Neumanna pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Prítomní si uctili aj pamiatku ďalších evanjelických dejateľov, ktorí svojím významom presahujú hranice domáceho cirkevného zboru a sú pochovaní na cintoríne v Kráľovej (K. Chorváta, V. Jurkoviča, J. Petríka). Na cintoríne sa prihovorila aj sestra Darina Hanáková, vnučka zosnulého učiteľa Neumanna.
Po skončení pietnej spomienky sa konal slávnostný obed na fare.

Sidonia Horňanová | 15.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart