Z rokovania konventu ZD ECAV v Nitre

Konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku zasadal 23. mája 2009 v Nitre. Zaoberal sa situáciou v našej cirkvi, otázkami evanjelického školstva, volebným zákonom a jeho výkladom.

Tradične sa dištriktuálny konvent začal pobožnosťou v Evanjelickom chráme v Nitre. Tentoraz sa Božím slovom prihovoril senior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek. Po výmene vedenia ECAV a obsadení postu biskupa VD sa na konvente ZD po prvýkrát zúčastnilo aj predsedníctvo ECAV na Slovensku spolu s predsedníctvom Východného dištriktu. Konvent otvorilo a viedlo predsedníctvo ZD.

Správa brata biskupa ZD Milana Krivdu potvrdila skutočnosť, že je najvyšší čas pozrieť sa na situáciu v našej cirkvi realisticky. Hoci je možno potešiteľné, že počet členov v ZD klesol len o 148, o to alarmujúcejší a smutnejší je pokles návštevníkov služieb Božích o viac ako tisícšesťsto členov.

Napriek tomu, že môže ísť len o nie celkom presnú štatistiku, podľa brata biskupa M. Krivdu treba hľadať príležitosti k osloveniu ľudí, ktorí sa síce hlásia k našej cirkvi, ale nechodia do kostola. Myslí si tiež, že v cirkvi sa príliš veľa času venuje nie až takým dôležitým veciam a na misijnú prácu potom ostáva len veľmi málo času. „Musíme sa snažiť o to, aby sa evanjelium rozšírilo medzi čím viacerých ľudí – detí, mladých, starších i tých, ktorí patria medzi najstarších. Toto je hlavným poslaním cirkvi pre tento svet a za nás to nikto iný neurobí,“ skonštatoval.

Predseda Školského výboru ZD ECAV Roman Sarvaš v svojej správe uviedol, že našu spoločnosť pohltili nielen hospodárska či politická, ale aj morálna kríza: „To, čo sa voľakedy považovalo za nemorálne, je dnes iba otázkou názoru. (...) Pri problémoch, ktoré sa každoročne opakujú už niekoľko rokov, sa pýtam, kto bude taký mocný a presadí ich riešenie. Učebnice budú, ale ostatné nie je v ľudskej moci. Tu pomôže len naša modlitba za všetkých.“ Ťažkosti, s ktorými sa senioráty pri vyučovaní evanjelického náboženstva na školách boria, sú takmer totožné: problémy s disciplínou žiakov, nedostatočná alebo žiadna kresťanská výchova v rodinách, spájanie žiakov z viacerých ročníkov do jednej skupiny, nulté alebo posledné vyučovacie hodiny, náročnosť prípravy na vyučovanie náboženstva z dôvodu chýbajúcich učebníc pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ či pokles záujmu žiakov o evanjelické náboženstvo po ukončení konfirmácie.

Podľa správy Laury Virágovej, tajomníčky pre cirkevné školy ZD ECAV, je stav na cirkevných školách o niečo lepší. Evanjelické bilingválne gymnáziá majú nielen vysokú úroveň, predovšetkým pokiaľ ide o výučbu cudzieho jazyka, ale ponúkajú aj pestré aktivity a sú zapojené do mnohých zaujímavých projektov. Napriek tomu zápasia s nedostatkom študentov – evanjelikov. Tento problém je najmarkantnejší na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, kde zo 68 prijatých študentov je len 22 evanjelikov. Cieľom zakladania evanjelických škôl – predovšetkým gymnázií – bolo vychovanie širšej vrstvy evanjelickej inteligencie, ako to bolo v minulosti, ktorá by sa stala pilierom pre dnešnú spoločnosť a vďaka jazykovej príprave by mohla nájsť uplatnenie aj v medzinárodnom meradle. Dá sa však povedať, že očakávania, že na evanjelických školách bude študovať až 90 percent evanjelikov, sa nenaplnili. Otázkou podľa riaditeľky EG v Tisovci H. Pašiakovej teda ostáva, či „chceme, aby boli evanjelické školy pre evanjelikov, alebo evanjelické“. H. Pašiaková tvrdí, že ak ostane prioritou splniť percentuálne zastúpenie evanjelikov, aj keď nespĺňajú vedomostné kritériá, ale na papieri sú evanjelici, môže dôjsť nielen k poklesu kvality, ale i celkovému záujmu o štúdium.

Na konvente odznela aj informácia, že Spojená škola (Cirkevná základná škola Dr. Martina Luthera a Evanjelické gymnázium Dr. Martina Luthera) na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke sa od školského roku 2009/2010 spája s Evanjelickým lýceom (základná škola však bude naďalej pôsobiť v pôvodných priestoroch v Petržalke a Materská škola Filipa Melanchtona bude pokračovať ako samostatné zariadenie – pozn. E. Š.). Podľa vyjadrenia generálneho biskupa M. Klátika sa to deje vzhľadom na nový školský zákon, ktorý stanovuje redukciu počtu gymnázií v regióne s cieľom obmedziť prijímanie žiakov do osemročných gymnázií na 5 percent, aby z bežných základných škôl neodchádzali príliš vysoké počty nadaných detí, čo znižuje kvalitu vzdelávania ostatných detí v klasických základných a stredných školách. Optimálnym riešením pre bratislavské evanjelické školy je preto ich spojenie a vytvorenie jednej silnej evanjelickej školy. Biskup M. Klátik zároveň konštatoval, že týmto činom sa súčasný počet žiakov a študentov školy nezníži.

Ostrá diskusia vznikla v súvislosti s voľbou členky dištriktuálneho presbyterstva, ktorej sa skončilo šesťročné volebné obdobie riadneho člena. Na jej miesto nastúpil náhradník, ktorý sa automaticky stal riadnym členom. Z tohto dôvodu už nebolo voľné miesto riadneho člena, a tak členka, ktorej sa skončilo funkčné obdobie, mohla byť volená už len ako náhradná (s obmedzenými právomocami).

Podľa Ústavy ECAV môže byť cirkevný predstaviteľ volený do tej istej funkcie na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. V tomto prípade nemohla byť volená na druhé funkčné obdobie, lebo miesto bolo obsadené náhradníkom.

Otázkou teda je, či je Ústava nadradená nad cirkevným zákonom, pretože podľa nej možno byť volený do cirkevných orgánov na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. V diskusii odznel aj názor, že zákon je správny, len sa zle vykladá. Náhradník bude vždy len náhradníkom. Riadnym sa stáva len vtedy, ak riadny člen z akýchkoľvek dôvodov prestal vykonávať funkciu pred skončením funkčného obdobia. Predsedníctvo konventu sa rozhodlo nakoniec postupovať podľa výkladu zákona o nástupníctve náhradníka aj po skončení funkčného obdobie riadneho člena, a tak neumožnilo doterajšej členke byť volenou na druhé funkčné obdobie. Svetlo do správnosti výkladu môže vniesť len výrok osobitného senátu, ak sa naň niektorá z dotknutých strán obráti. Dištriktuálny konvent napokon zvolil Vieru Pánikovú za náhradného člena dištriktuálneho presbyterstva z radov neordinovaných.

Konvent tiež dal dištriktuálnemu predsedníctvu a dištriktuálnemu presbyterstvu za úlohu, aby analyzovali a riešili správnosť štatistických ukazovateľov uvedených v správe biskupa ZD ECAV a pokles počtu konaní základných bohoslužobných úkonov v ZD ECAV.

Na dištriktuálnom konvente sa zúčastnili aj podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprimátor mesta Nitra.

Zdroj: EPST, 10. 6. 2009

M. Kováčiková | 12.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart