Zasadal dištriktuálny konvent ZD ECAV

Úvodnou pobožnosťou poslúžil zástupca biskupa ZD ECAV Jaroslav Ďuriš, senior Novohradského seniorátu ECAV na text 2.Kor.12,7-10, „… lebo moja moc sa v slabosti dokonáva…“ K prítomným sa prihovoril domáci brat dozorca a primátor Bánoviec nad Bebravou.
Konvent sa konal 5.mája 2007 podľa schváleného programu. Počet delegátov, členov predsedníctiev seniorátov a členov dištriktuálneho presbyterstva bol 55, čo predstavuje 85,9 % s hlasovacím právom.
Rokovaniu spolu s bratom biskupom Milanom Krivdom predsedal brat dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš.
Z vyhodnotenia uznesení z minuloročného konventu zostáva sledovať prijaté uznesenia v oblasti misie, v oblasti vymedzenia kompetencií v školstve medzi ústredím ECAV a zriaďovateľmi a uznesenie o vyučovaní evanjelického náboženstva na stredných školách.
Vy ste svetlo sveta. Text z Mt.5,14 bol duchovným slovom prvej správy biskupa Západného dištriktu ECAV Milana Krivdu na dištriktuálnom konvente v chráme Božom v Horných Ozorovciach, Považský seniorát. Boh nám dal slobodnú vôľu. Rozhodnutie je na každom človeku. Stačí len otvoriť svoje srdce a prijať Ježišove slová, ktoré majú moc zmeniť naše doterajšie zmýšľanie a konanie. Ak vierou prijmeme Krista, stretneme sa s pravým svetlom života. Aj v minulom roku bolo množstvo príležitostí poslúžiť Slovom Božím, aby sa čo najviac ľudí dostalo k svetlu k Ježišovi Kristovi. Z informácií zo seniorátov sa prítomní dozvedeli aj o personálnych zmenách v zboroch a hlavných myšlienkach zo seniorských správ. Krátky prierez bol podaný o práci v jednotlivých zložkách dištriktu.
Zo zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva bola podaná správa o dvoch zasadnutiach po prevzatí úradu novým predsedníctvom lebo o ostatných 5. , konaných v roku 2006, bola podaná správa na minuloročnom konvente.
Správa predsedu VMV Ivana Muchu, predsedu Synody ECAV, chcela poukázať na správnu stratégiu, ktorú by sme mali zvoliť pri misijnej práci, lebo Ježiš nám nedal iba zvesť, ale aj spôsob ako máme so zvesťou pracovať. Ježiš mal stratégiu, po ktorej volala aj minuloročná Synoda. Pastorálna činnosť je pilier misie, ľudia sa nedajú získať peknými rečami, ale pekným príkladom. Už samotná prítomnosť duchovných a členov presbyterstiev na vnútromisijných akciách svedčí o tom, že im na misii záleží. Nesmieme si dovoliť chýbať tam, kde je to potrebné.
Zo správy predsedníčky školského výboru ZD ECAV sestry Viery Mosnej, farárky z Brezovej pod Bradlom vyvolali zamyslenie údaje o poklese počtu detí na nábožestvo na základných, ale aj stredných školách, ale aj prijaté uznesenie z jedného seniorátu, že ku slávnosti konfirmácie môže pristúpiť len dieťa, ktoré navštevuje náboženskú výchovu od prvého ročníka a tým majú konfirmáciu v senioráte vyriešenú. Najmä tento problém vyvolal diskusiu z ktorej bol záver, že základnú zodpovednosť nesú rodičia a krstní rodičia, ktorí pri Krste Svätom síce sľúbia kresťanskú výchovu, ale málo o ňu počas života dieťaťa dbajú a tu je veľmi potrebná pastorálna práca farárov. Okrem toho bolo konštatované, že naďalej sa nevyužívajú dostatočne možnosti ďalšieho vzdelávania vyučujúcich náboženskú výchovu, prostredníctvom metodických centier.
Problém nedostatku kvalitných evanjelických pedagógov na našich cirkevných školách, nedostatok kvalitných evanjelických žiakov nevyriešilo ani zasadnutie dištriktuálenho konventu. Správa tajomníka pre cirkevné školy brata Mareka Hanusku poukázala na štatistické údaje a veľký rozsah aktivít, ktoré okrem kvalitnej výučby radia v hodnotení naše školy na popredné miesta v rámci republiky.
Podrobná správa sestry Anny Bočkayovej, predsedníčky DHV, o hospodárení s finančnými prostriedkami na Biskupskom úrade ZD ECAV za rok 2006 bola dostatočnou informáciou pre schválenie výsledku hospodárenia za rok 2006 dištriktuálnym konventom. Schválený bol aj navrhnutý rozpočet úradu na rok 2008.
Aktualizovaný Štatút ZD ECAV, ktorý dostal po dlhšej príprave novú, rozšírenú formu, predložila na schválenie sestra Jana Tomašovičová, dištriktuálne právna zástupkyňa. Štatút bude publikovaný v CPP ECAV.
Zo schválených uznesení bolo viac polemických pripomienok k navrhovanej zmene o uznášaniaschopnosti na zborových konventoch podľa počtu zapísaných konventuálov v prezenčnej listine pri započatí rokovania. (CZ č.4/2006). Nakoniec uznesenie bolo prijaté, že pri scudzovaní majetku by mal zákon platiť, ale v iných prípadoch nie. Uznesenie bude predložené na Synodu. Okrem iných uznesení konvent uložil dištriktuálnemu hospodárskemu výboru, podľa návrhu Novohradského seniorátu, prehodnotiť financovanie cirkvi a jednotlivých sekcií. Konvent v roku J.M Hurbana navrhol schváliť jednu celocirkevnú oferu na reštaurovanie obrazu na oltári v chráme Božom v Hlbokom.
Rokovanie listom pozdravil brat generálny biskup Miloš Klátik za predsedníctvo ECAV, v ktorom prítomných povzbudil textom Ef.4,3 „ Usilujte sa zachovávať jednotu vo zväzku pokoja.“ Svojou prítomnosťou poctil rokovanie aj brat Ivan Osuský, biskup v..v., ktorý prítomných pozdravil textom z Listu Jak.4,7 a Fil.2, 2,2-3 „….zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku ….“
Nech sa všemohúci Pán Boh prizná k vykonanej práci a požehná svojou milosťou aj Cirkevný zbor ECAV Bánovce nad Bebravou- Horné Ozorovce za obetavú starostlivosť o priebeh konventu.

- AB - | 11.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart