Zborové dni 2012 v CZ Soľ

Od 31. 8. augusta do 2. septembra sa v našom cirkevnom zbore konali Zborové dni 2012. Ich mottom bol biblický verš z 1Kor 12, 27: „Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve Jeho úd..."

V piatok 31. 8. 2012 večer bol pripravený misijný program pre dorast a mládež. V rámci neho vystúpila rómska kapela GPS a niekoľko scénok zahrali členovia rómskeho divadla DIK (Divadlo inšpirované Kristom) z pastoračného centra v Čičave.

Sobota 1. septembra bola venovaná všetkým členom cirkevného zboru. Program sa začal športovým turnajom v stolnom tenise. Popoludní bol program pre deti, v rámci ktorého mali tému pripravenú sestrou Emou Mihočovou-Kmecovou, rôzne aktivity a tvorivé dielne. Od 17.30 hod. nasledovala hlavná téma v rámci sobotňajšieho programu, ktorá bola rozdelená na dve časti - kázeň: Cirkev - nevesta Kristova; prednáška: Znaky živého tela Kristovho, ktorú mal Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár v CZ Vrbovce. Večer bolo agapé - pohostenie v altánku a okolo neho - a po ňom misijný večer, v rámci ktorého vystúpila kapela Prázdny kríž, zborové spevácke kvarteto, mládež so scénkami, ďalej tam bol videoklip, modlitby a biblické zamyslenie (1Kor 12, 27), ktoré mal Slavomír Slávik, riaditeľ EVS.

V nedeľu sa v kostole v Soli konali slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou. Slávnostným kazateľom bol emeritný biskup Ján Midriak, ktorý udelil požehnanie pred začiatkom nového školského roka pre deti, žiakov, študentov a učiteľov, liturgoval a pomáhal pri prisluhovaní Večere Pánovej. Liturgovali a Večeru Pánovu prisluhovali aj zborový farár Ľ. Kubačka, zborová kaplánka Z. Kubačková. Nábožný spev počas služieb Božích okrem organa, na ktorom hral Michal Jenčo, sprevádzali huslistky, sestra Sotáková s dcérou z CZ Merník, Heňka Piňosová z Čaklova, na trúbke hral Lukáš Mariňák z CZ Nemcovce. Počas prisluhovania Večere Pánovej hrala a spievala kapela Prázdny kríž. V rámci programu vystúpili deti z detskej besiedky, zborová mládež, spevácke kvarteto, zborový spevokol. Po skončení služieb Božích predsedníctvo CZ ukončilo zborové dni pripravenou básňou sestry dozorkyne Vierky Ďorďovičovej, záverečnou rečou zborového farára s poďakovaním Pánu Bohu za naozaj požehnané dni, ale i všetkým účinkujúcim aj tým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii zborových dní. Nasledovala záverečná modlitba i zhudobnený verš zborových dní.

Ľuboš Kubačka, zborový farár | 11.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart