Zborové dni vo Východnej

V sobotu 27. októbra a v nedeľu 28. októbra 2012 sa v našom CZ vo Východnej konali Zborové dni 2012, ktoré boli bohaté na mnohé udalosti a spomienky. V rámci podujatia sme zasadili aj Strom reformácie - lipu.

O 13.00 hodine v sobotu bol v zborovej miestnosti pre deti program pod názvom „Božia výzbroj“, spojený s piesňami, hrami a workshopom. Deti sa učili o jednotlivých častiach Božej výzbroje, ktorú nám Pán Boh dáva pre život vo viere, a potom si ju spoločne i vyrábali.

O 17.00 hodine sa v Evanjelickom dome podelil so svojimi skúsenosťami z misie v Afganistane v prednáške spojenej s prezentáciou brat farár Viktor Sabo. Pán Boh ho vyslal ako svojho služobníka v šíre diale, aby tam napĺňal srdcia vierou, láskou a tíšil bolesti a žiale. A tak odišiel vlani na pol roka do vojnou skúšanej krajiny, plniť duchovné posolstvo a šíriť Kristovo evanjelium, medzi svojich súpútníkov - vojakov. Je to celkom iné, vidieť túto krajinu v televízii, ako keď o nej rozpráva človek, ktorý tam pár mesiacov žil, videl utrpenie ľudí, ktorí tam žijú, a neraz riskoval aj svoj vlastný život. Videli sme kus sveta, v ktorom by nikto z nás nechcel bývať, a v duchu sme ďakovali Pánu Bohu, že naše deti nepoznajú nástrahy vojny a bez strachu sa môžeme hlásiť ku kresťanstvu a k svojej draho vykúpenej evanjelickej cirkvi.

V jesenných dňoch sa zvyčajne v CZ svätí Pamiatka posvätenia chrámu Božieho. Nedeľa 28. októbra bola pochmúrna, studená a sniežik nám pocukroval celú dedinu, no to, čo dalo jas a teplo tejto nedeli, bolo 85. výročie pamiatky posvätenia chrámu v našom CZ. V sprievode organa vchádzali do tohto Božieho domu pozvaní hostia, presbyteri a sestry a bratia farári. V úvode slávnostných služieb Božích prítomných privítal brat dozorca Ján Žiak a báseň od brata farára Lúčanského predniesla Katarína Vechterová. Liturgovali sestry farárky Mosná, Sabová, Velebírová a bratia farári Ferenčík a Sabo. Kázňou slova Božieho poslúžil brat senior Ján Velebír. V kázni pripomenul zanietenosť našich predkov nielen v tom, za akých ťažkých podmienok a za neuveriteľne krátky čas kostol postavili, ale aj to, s akou láskou a vierou otvárali svoje srdcia Pánu Bohu tu, v tomto chráme. Kiežby náš chrám nebol len dominantou našej obce, ale aby to bol živý chrám, v ktorom sa schádzajú Božie dietky a stretávajú sa s nebeským Otcom, aby tam cítili Jeho požehnanie, lásku a milosť. K slávnostnej atmosfére prispeli piesňami spevokol Jordán, ktorý vedie brat farár Sabo, a detský spevokol Plamienok pod vedením Simonky Mikušovej.

S históriou kostola oboznámila sestra farárka Marcela Sabová. Spomenula všetkých predchodcov - bratov farárov a sestru farárku, ktorí určitý čas v našom zbore pôsobili. Pripomenula, že nesmieme zabúdať ani na našich predkov, ktorých viedol a Božím slovom povzbudzoval vtedajší brat farár Michal Lúčanský, keď si tento stánok Hospodinov s nadšením stavali, nedopriali si, len aby mali dôstojné miesto na stretávanie sa s Pánom Bohom.

Súčasťou slávnostných služieb Božích bolo aj odhalenie pamätnej tabule všetkým farárom, ktorý pôsobili v CZ vo Východnej od vzniku samostatného cirkevného zboru v roku 1799. Tabuľu odhalili sestra farárka Marcela Sabová a brat dozorca Ján Žiak.

Počas služieb Božích boli uvedení do funkcie presbytera sestry a bratia, ktorým dal CZ dôveru. Uvedenie presbyterov vykonal brat farár Vladimír Ferenčík. V príhovore pripomenul, že služba presbytera na vinici Pánovej je zodpovedná, niekedy ťažká, ale je to služba nielen CZ, ale hlavne Pánu Bohu. Za presbyterov sa pomodlili sestra Zuzana Mikušová a brat farár Viktor Sabo.

Prítomných pozdravili aj pozvaní hostia - rímskokatolícky brat farár Stanislav Misál, vojenský duchovný Stanislav Šverha, starosta obce Pavel Krupa, riaditeľka Evanjelickej školy v L. Mikuláši Janka Chaloupková, brat farár Viktor Sabo. Evanjelickou hymnou Hrad prepevný, boli slávnostné služby Božie pri 85. výročí pamiatky posvätenia chrámu v našom CZ ukončené.

Potom sa účastníci služieb Božích odobrali do farskej záhrady, kde sestry farárky, bratia farári, brat dozorca a starosta obce zasadili lipu – Strom reformácie.

Pamiatka posvätenia chrámu je vždy milá zborová slávnosť. Je to deň radosti a plesania, deň, v ktorom so žalmistom voláme: „Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností“. Ďakujeme Pánu Bohu, že máme tu vo Východnej také miesto, kde sa môžeme stretávať, počúvať Jeho slovo a na prijímať sviatosti, aby sme po prijatí darov Pánovej milosti mohli žiť posvätení mocou Ducha Svätého. Ďakujeme Pánu Bohu aj za našich kazateľov slova Božieho, ktorých pred 10 rokmi poslal do nášho CZ. Ďakujeme za ich vykonané dielo, za obetavú službu, ktorou nás vedú k prameňu živej viery v Ježiša Krista a do našich sŕdc vštepujú lásku k Pánu Bohu, lásku k svojim blížnym. Vďaka im za zvestovanie čistého evanjelia, za všetky hrejivé slova, ktorými nás potešujú v zármutku, v bolestiach tela aj duše. Ďakujeme za duchovné povzbudenie, keď neraz klesáme pod ťarchou trápenia a starostí.

Na záver zborových dni sa v chráme konal organový koncert. Pod kopulami chrámu zneli krásne melódie hudobných skladateľov v podaní Metoda Rakara. Sprievodným slovom sprevádzal koncert brat farár Viktor Sabo. Na záver koncertu sa prítomným prihovorila sestra seniorka Katarína Hudáková.

Aj počas tohtoročných zborových dni sme cítili Božie požehnanie, Jeho pomoc a lásku. Pán Boh pomáhal aj pri ich príprave, ktorú zabezpečovali sestra farárka a brat farár Sabovci. Pán Boh požehnával a dal silu všetkým bratom a sestrám, ktorí pomáhali pri prácach na fare a v Evanjelickom dome, aj sestrám ktoré pripravili pre pozvaných hostí obed a napiekli chutné koláče. Za celý cirkevný zbor Pánu Bohu ďakuje

Zuzana Mikušová, Východná | 8.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart