Zborový deň na Zaježovej

Poslednú prázdninovú nedeľu trávili cirkevníci z Pliešoviec, Babinej a Sásy spolu. Mali spoločný zborový deň na Zaježovej. Zúčastnilo sa ňom vyše 150 ľudí od najmladších po starších členov cirkevných zborov.

Zborový deň sa začal v kultúrnom dome službami Božími s prislúžením Večere Pánovej. V spovednom príhovore, ktorý znel zo slov 1. listu Jánovho 4, 7 – 12 sestra farárka Katarína Kmecová zdôraznila, že Pán Boh je nám blízky svojou láskou a že lásku máme prejavovať nielen Pánu Bohu či svojim priateľom, ale aj nepriateľom.
Počas služieb Božích mali deti pripravený osobitný program v bývalej škole. Po službách Božích nasledovalo občerstvenie. Cirkevníci nachystali chutný guľáš a zákusky, ktoré všetkým chutili.

Po obede o 14.00 hod. začal popoludňajší program, ktorý otvoril spevokol z CZ Sása a Babiná. Po zaspievaní piesne zaznela báseň od brata farára Andreja Hajduka a následne sestra farárka K. Kmecová prečítala jeho prednášku o Leonardovi Stöckelovi, ktorý má v tomto roku okrúhle výročie narodenia i smrti. Po zaujímavej prednáške spevokol z CZ Pliešovce zaspieval dve piesne. Vážne chvíle vystriedala prezentácia zborových akcií CZ Pliešovce. Na vydarených fotografiách z týchto akcií sa mnohí účastníci schuti zasmiali. Zborový deň troch cirkevných zborov ukončila domáca sestra farárka K. Kmecová modlitbou.

Zatiaľ čo dospelí trávili popoludňajší čas v kultúrnom dome, deti hľadali zborový poklad a plnili rôzne podmienky, aby sa k nemu dostali. Napokon obdarení sladkosťami a malými darčekmi odchádzali spokojne do svojich domovov.

Iste aj tohtoročný zborový deň zanechá v mysliach mnohých účastníkov na dlhý čas krásne spomienky.

Katarína Kmecová | 3.9.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart